Utorok, 19. Jún 2018
   
Písmo
image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci. Informácie - tlačivá
Fotogaléria Prezrite si fotografie z našej obce.
Prezrite si naše fotogalérie.

Udalosti

Lakocinki 2017

lakocinky-2107-web

   

Podhoroďské slávnosti 2017 - Pod hradom

pod-hradom-2017

   

Úradná tabuľa

 

 

Zverejnenie zámeru predaj nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Podhoroď priamym predajom

 

Obec Podhoroď v súlade s ustanovením § 9a ods. 5 a zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať priamym predajom pozemok parc. č. C – KN 123/4 – ostatné plochy o výmere 715 m2, v katastrálnom území Podhoroď, zapísaný na LV  č. 272 na katastrálnom odbore Okresného úradu Sobrance,na základe geometrického plánu č. 45353221-132/2018

 

Zdôvodnenie priameho predaja:

 

Priamy predaj je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je dlhodobo nevyužívaný a obec ho ani neplánuje v budúcnosti využívať a preto sa rozhodla s ním naložiť ako s prebytočným majetkom.

 

Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 105/2018 na cenu 1,12 €/m2, celkom 800,80.   

 

Lehota na podávanie cenových ponúk: do 14.06.2018.

 

V Podhorodi dňa 14.05.2018

 


 

Obec Podhoroď v súlade s ustanovením § 9a ods. 5 a zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať priamym predajom pozemok parc. č. C – KN 123/5 – ostatné plochy o výmere 519 m2, v katastrálnom území Podhoroď, zapísaný na LV  č. 272 na katastrálnom odbore Okresného úradu Sobrance,na základe geometrického plánu č. 45353221-132/2018

 

Zdôvodnenie priameho predaja:

 

Priamy predaj je zdôvodnený skutočnosťou, že uvedený pozemok je dlhodobo nevyužívaný a obec ho ani neplánuje v budúcnosti využívať a preto sa rozhodla s ním naložiť ako s prebytočným majetkom.

 

Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 105/2018 na cenu 1,12 €/m2, celkom 581,28.   

 

Lehota na podávanie cenových ponúk: do 14.06.2018.

 

V Podhorodi dňa 14.05.2018

 

 

   Náhodný obrázok

Správy z východu


i 4230330

 

protokol