Piatok, 17. August 2018
   
Písmo
image image image
Ako vybavíte? Informácie ako a kde vybavíte administratívne úkony v našej obci. Informácie - tlačivá
Fotogaléria Prezrite si fotografie z našej obce.
Prezrite si naše fotogalérie.

Udalosti

46. ročník Podhoroďských slávností

 

ps-2018-plagt

 

   

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta učiteľ/učiteľka  Materskej školy Podhoroď

Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64  Podhoroď

 

Termín na predloženie prihlášok do výberového konania: do 22.08.2018

do 12:00 hod.

 

pdf button small Text výberového konania

 

   

Lakocinki 2017

lakocinky-2107-web

   

Podhoroďské slávnosti 2017 - Pod hradom

pod-hradom-2017

   

Úradná tabuľa

Oznámenie o úložení zásielky 

Obec Podhoroď oznamuje občianke  Zuzana Hojková Juhásová,  trvale bytom Podhoroď, že na Obec Podhoroď jej bola dňa 06.08.2018 doručená listová zásielka.

 Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na OcÚ Podhoroď,

v pracovných dňoch od 8:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod. 

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 10 dní.

 

V Podhorodi 06.08.2018  Anton Hricko v. r., starosta obce


 

Oznámenie

 Zámer: „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance“

 Možnosť nahliadnuť do zámeru v termíne do 21 dní od jeho zverejnenia informácie o jeho doručení

na adrese:

Mestský úrad v Sobranciach,

Štefánikova 23, 073 01 Sobrance

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice) do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote dotknutej osobe.

   Náhodný obrázok

Správy z východu


i 4230330

 

protokol