Streda, 12. December 2018
   
Písmo

Ako vybavíte - dane a poplatky

 

 

Obec Podhoroď pre rok 2011 neupravovala všeobecne záväzne nariadenie o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov obce. Miestne dane sú povinné platiť fyzické osoby a právnické osoby, a to najmä vo väzbe na vlastníctvo nehnuteľností, vykonávanie činnosti, užívanie verejného priestranstva a pod. Je povinnosťou týchto osôb dobrovoľne oznámiť obci, že im vznikla daňová povinnosť a taktieť daň dobrovoľne zaplatiť.

Druhy miestnych daní a ich podrobnejšia právna úprava (predmet dane, sadzby, lehoty, oslobodenia a pod.) sú ustanovené Všeobecným záväzným nariadením obce č. 6/2008.

Správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vykonáva za obec oddelenie správy daní a poplatkov.

Obec zaviedla za svojom území nasledovné miestne dane a poplatok:

  • Daň z nehnuteľností
  • Daň za užívanie verejného priestranstva
  • Daň za ubytovanie
  • Daň za psa
  • Daň za predajné automaty
  • Daň za nevýherné hracie prístroje
  • Daň za výherné hracie prístroje
  • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade. Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť platobný výmer.

Tlačivá:


pdf_button_small Oznámenie pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností

pdf_button_small Oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva

pdf_button_small Oznámenie k určeniu daňovníka na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

pdf_button_small Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

pdf_button_small Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre fyzické osoby

pdf_button_small Daňové priznanie k dani z nehnuteľností pre právnické osoby 

pdf_button_small Potvrdenie o podaní daňového priznania

 

Potvrdenie o daňových nedoplatkoch

Občan môže požiadať obecný úrad o vystavenie potvrdenia o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Potvrdenie vydá obecný úrad bez poplatku na počkanie.

Potrebné doklady:

  • Občiansky preukaz
  • Vyplnená žiadosť