Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Obecná knižnica

 

Obecná knižnica v Podhorodikniznica12

Obecná knižnica je verejná inštitúcia zriadená a podporovaná obcou.Umožňuje prístup k informáciám a informačným zdrojom najširším spoločenským vrstvám bez ohľadu na rasu, národnosť, vek, pohlavie, vierovyznanie, jazyk, znevýhodnenie (zdravotné, sociálne), či dosiahnutý stupeň vzdelania.

 

Cieľ obecnej knižnice   kniznica11

Základným cieľom obecnej knižnice je zabezpečovať informačné zdroje a služby rôzneho druhu, ktorých úlohou je uspokojovanie potrieb jednotlivcov a skupín, ktoré sa týkajú informovanosti, vzdelávania a osobného rozvoja, relaxu a využívania voľného času.

 

 

Zoznam nových kníh 1/2011

 

 

Právna úprava:

 

pdf_button_small Štatút Obecnej knižnice v Podhorodi

pdf_button_small Zákon o knižniciach

 

Odkazy:

www.obecnakniznica.sk