Piatok, 21. Február 2020
   
Písmo

Životné prostredie

 

Obec Podhoroď vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p.    

 

Systém zberu komunálnych odpadov z domácností na území obce

 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ vzniku poplatkovej (daňovej) povinnosti:

 
Každá fyzická osoba (ďalej len poplatník) je povinná  do 30 dní odo dňa vzniku trvalého pobytu alebo odo dňa prechodného pobytu alebo odo dňa oprávnenia užívať nehnuteľnosť (vznik vlastníckeho vzťahu) alebo odo dňa užívania (nájomný a podobný vzťah) nehnuteľnosti na území obce splniť ohlasovaciu povinnosť. Ohlasovaciu povinnosť môže plniť fyzická osoba priamo alebo prostredníctvom platiteľa poplatku.

OHLASOVACIA POVINNOSŤ zmeny poplatkovej (daňovej) povinnosti:


Každý daňový subjekt (platiteľ) je povinný  do 30 dní odo dňa zmeny údajov uvedených v ohlasovacej povinnosti vzniku poplatkovej povinnosti nahlásiť zmenené údaje. Pod takouto zmenou sa rozumie aj zmena adresy trvalého pobytu, zmene priezviska, zmene adresy na doručovanie písomností, zmena počtu poplatníkov, zmena platiteľa poplatku, ...

 

pdf_button_small Oznámenie vzniku (zmeny) poplatkovej povinnosti FO

 

OHLASOVACIA POVINNOSŤ zániku poplatkovej (daňovej) povinnosti:


Každý daňový subjekt je povinný do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti (odo dňa zrušenia trvalého pobytu resp. prechodného pobytu všetkých poplatníkov, predaj nehnuteľnosti na území obce a zrušenie pobytu na území obce, zrušenie nájomného vzťahu a pobytu na území obce...) splniť si ohlasovaciu povinnosť.

V rámci oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný ohlásiť do 30 dní aj zmenu adresy trvalého pobytu, ako aj zmenu adresy na doručovanie písomností odo dňa kedy táto skutočnosť nastala.

Doplňujúce informácie:

Poplatok za komunálny odpad sa vyrubuje platobným výmerom. Poplatok sa platí na účet správcu dane č. 31022552/0200, alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu, Podhoroď 112.
Oznámenie o vzniku, zmene a zániku daňovej povinnosti sa podáva na Obecnom úrade, Podhoroď 112, prípadne poštou na uvedenú adresu.

 

pdf_button_small Separovaný zber harmonogram

 

Systém zberu komunálnych odpadov - právnické osoby, podnikatelia

 

Podanie žiadosti o zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s ohlásením poplatku za komunálny odpad Podanie žiadosti o odhlásení zabezpečenia odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu len spolu s odhlásením poplatku za komunálny odpad

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Osobne doručiť!

 

pdf_button_small Prihlásenie k odvozu a zneškodneniu komunálneho odpadu

pdf_button_small Odhlásenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu 

 


 

Ochrana drevín  

Túto činnosť pre obec zabezpečuje Spoločný úrad Sobrance

Prílohy:

- kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci indentifikáciu dreviny v teréne
- list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina rastie - originál nie starší ako 3 mesiace
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Výrub drevín, na ktorý sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce)


Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce).

Súhlas na výrub dreviny vydáva obec v súlade s § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, a to formou rozhodnutia a na jeho vydanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti (§ 17 ods. 10 vyhlášky MŽP SR č. 23/2003 Z. z. v znení vyhláška č. 492/2006 Z. z.):

1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
3. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
5. odôvodnenie žiadosti.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub (§ 47 ods. 3 druhá veta zákona o ochrane prírody).

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody orgán ochrany prírody (obec) prihliada na:

1. druh a zdravotný stav dreviny,
2. funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
3. to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja.

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je podľa § 17 ods. 13 vyhlášky najmä preukázanie:

1. zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
2. nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo,
3. narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje:

1. Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 [§ 47 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane prírody]. Ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene (§ 47 ods. 5 zákona o ochrane prírody).
2. Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu [§ 47 ods. 4 písm. b) zákona o ochrane prírody].
3. Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku [§ 47 ods. 4 písm. c) zákona o ochrane prírody]. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (obci) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu (§ 47 ods. 6 zákona o ochrane prírody).
4. Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov [§ 47 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane prírody].
Náhradná výsadba (§ 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody).

Orgán ochrany prírody (obec) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

Správne poplatky

Podľa položky 160 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa spoplatňuje podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody nasledovne:

Poplatok:

6,50 €  - Fyzické osoby     (splatný pri podaní žiadosti)
66,- €  - Právnické osoby  (splatný pri podaní žiadosti)

Poznámka:

Doklady podľa odseku 10 písmena B/ a C/ sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie

 

pdf_button_small Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 


 

Rozkopávky verejnej zelene  

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:

 - kópia stavebného povolenia
- pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou

  splnomocnenie v prípade zastupovania investora

 

pdf_button_small Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene

 


 

Ochrana vôd  

Doložiť projektovú dokumentáciu!  

Prílohy:

 - LV;
- kópia z katastrálnej mapy;
- projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou  osobou;
- právoplatné územné rozhodnutie / súhlas miestne príslušného staveb. úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia;
- vyjadrenia o podzemných vedeniach;
- stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania


Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Poplatok: 33,- € splatný pri vydaní povolenia

 

pdf_button_small Žiadosť o povolenie vodnej stavby - studne

 

Doložiť projektovú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:

- Projektová dokumentácia
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

 

 pdf_button_small Žiadosť o vyjadrenie k vodnej stavbe

 


 

Ochrana ovzdušia  

 

pdf_button_small Nahlásenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov

 

Doložiť projektovú dokumentáciu!
Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

Prílohy:

 - Projektová dokumentácia (Vykurovanie, alebo plynoinštalácia)
- Situácia so zakreslením, príp. kópia z katastrálnej mapy

 

pdf_button_small Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzku malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

 


  

Zmena druhu pozemku  

Prílohy:

 - geometrický plán
- výpis z katastra nehnuteľností

Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

pdf_button_small Žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku

 


 

Samostatne hospodáriaci roľníci  

Prílohy:

 - list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať
- pri podnikaní v živočíšnej výrobe predložiť stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce


Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia
Správny poplatok: 6,50 € splatný pri vydaní osvedčenia

 

pdf_button_small Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

 

Prílohy:

originál vydaného Osvedčenia o zápise do evidencie SHR


Lehota na vybavenie: 30 dní od doručenia

 

pdf_button_small Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

 


 

Včelstvá  

 

pdf_button_small Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev

 

Odkazy:

 

www.vcely.sk

www.vcelarime.sk

 


 

Podnet v oblasti životného prostredia  

 

pdf_button_small Podnet

 


 

Nahlásenie straty, nájdenie zvieraťa  

Podanie o strate zvieraťa ma iba informatívny účel, nie je zárukou nájdenia psa.
Pracovník úradu zabezpečí kontrolu v zariadení karanténnej stanice a posledne evidovaných odchytených psov.

 

pdf_button_small Nahlásenie

 


 

Odkazy:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce