Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Civilná ochrana

 

KONTAKTNÉ A INFORMAČNÉ MIESTO:

 

Obecný úrad Podhoroď

 072 64 Podhoroď 112


telefón:  +421 56 658 40 77

starosta obce: 0905 782 004

fax: +421 56  658 40 77

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  

Civilná ochrana

Vážený občan,

posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.

Na tento účel je určená civilná ochrana ako systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku.

Fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

Našou snahou je, aby sa základné informácie o systéme úloh a opatrení civilnej ochrany dostali čo najširšiemu okruhu občanov.

Aké mimoriadne udalosti nás môžu postihnúť?

Živelné pohromy

Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia
Snehové kalamity, rozsiahle námrazy
Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice

Havárie

Výbuchy a požiare
Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej vody, podzemných vôd a podobne
Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení

Katastrofy

Veľké letecké, železničné, cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom nebezpečných látok

 

Základné informácie:


pdf_button_small Základné informácie

pdf_button_small  Kolektívna ochrana obyvateľstva

pdf_button_small  Varovné signály

pdf_button_small Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia 

 

 


Odkazy:


Ministerstvo vnútra SR- civilná ochrana