Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Dokumenty

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU 

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.v z. o ochrane,podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa
na nekrytom viacúčelovom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m s umelým osvetlením ako aj s povinnosťami
obce Podhoroď, ktorá je vlastníkom ihriska.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú
a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.

 

pdf_button_small Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska s umelou trávou

 


 

REGISTRATÚRNY PORIADOK NA SPRÁVU REGISTRATÚRY OBECNÉHO ÚRADU

V PODHORODI

 

Vnútroorganizačná smernica Obecného úradu v Podhorodi, ktorá bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Podhorodi zo dňa 30.07.2010 č. 21/2010, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry  Obecného úradu v Podhorodi. Tento registratúrny poriadok sa vzťahuje aj na strediská Materská škola a Obecný vodovod.

 

 V súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam túto Vnútroorganizačnú smernicu Obecného úradu v Podhorodi

 

pdf_button_small Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Podhorodi

 

 


 

REGISTRATÚRNY PLÁN OBECNÉHO ÚRADU V PODHORODI


pdf_button_small Registratúrny plán Obecného úradu v Podhorodi   

TRHOVÝ PORIADOK


pdf_button_small  Trhový poriadok

         Zverejnené 23.06.2010