Štvrtok, 21. November 2019
   
Písmo

Sadzobník správnych poplatkov

 

Sadzobník správnych poplatkov

Správne poplatky, ktoré vyberá Obec Podhoroď za úkony a konania uvedené s sadzobníku správnych poplatkov, upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

pdf_button_small  Zákon č. 145/1995 v znení neskorších predpisov o správnych poplatkoch