Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Všeobecne záväzné nariadenia

 

Zoznam VZN

 

Rok 2019 

 

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď

Ruší VZN č. 1/2017  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni na jedno jedlo

 

Rok 2018

 

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Ruší sa VZN č. 1/2016

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnej dani z nehnuteľností

Ruší sa VZN č. 2/2013

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Ruší sa VZN č. 4/2015

 

Rok 2017

 

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď

        Ruší sa VZN č. 6/2015 

 

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v škole, v

        školských vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhoroď

 

Rok 2016

 

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými

       stavebnými odpadmi na území obce Podhoroď

 

 

Rok 2015

 

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o vylepovaní volebných plagátov

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď

     VZN č. 6/2015 bolo zrušené VZN č. 2/2017

      Ruší sa VZN č. 8/2011 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej

      dochádzky v základných školách

      Ruší sa VZN č. 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných

      školách

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

      Ruší sa VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 Povodňový plán záchranných prác

      Ruší VZN č. 1/2011

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného  

        odvádzania odpadových vôd

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o podmienkach poskytovania stravovania pre dôchodcov a určené skupiny               

       občanov obce Podhoroď

 

ROK 2014

 

neboli prijaté žiadne nové všeobecne záväzné nariadenia 

 

Rok 2013

 

pdf button small Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podhoroď č. 2/2013 o miestnej dani z nehnuteľností

       Ruší sa VZN č. 2/2012 o miestnej dani z nehnuteľností

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2013

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď 

 

Rok 2012

  

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2012 

o miestnej dani za psa 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2012 

o miestnej dani z nehnuteľností

 Ruší sa VZN č. 9/2011 - o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podhoroď

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2012 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď

Zverejnené 05.04.2012

Ruší sa VZN č. 3/2011 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území   obce Podhoroď

 

Rok 2011

 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 9/2011 o miestnych daniach a poplatkoch

Zverejnené 16.12.2011

Ruší sa VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Podhoroď   

pdf_button_small  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 8/2011

o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď

Zverejnené 16.12.2011 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 7/2011

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Zverejnené 28.11.2011  

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 6/2011 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu v rozsahu pre obce Podhoroď

Zverejnené 02.09.2011  

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2011 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach, 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni na jedno jedlo a o určení výšky príspevku

na úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo pre iné fyzické osoby.

Zverejnené 31.08.2011

Ruší sa VZN č. 3/2010 o určení výšky mesačného príspevku na čistočnú úhradu nákladov na činnosti v školách

a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno

jedlo. 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2011 

o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve obce Podhoroď 

Zverejnené 08.08.2011

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2011 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Podhoroď

VZN č. 3/2011 bolo zrušené VZN č. 1/2012

Zverejnené 25.03.2011

Ruší sa VZN č. 4/2009 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území   obce Podhoroď

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2011 

o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Obecný cintorín v Podhorodi

Zverejnené 25.03.2011

Ruší sa VZN č. 5/2006 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Podhoroď a doplnok č. 2 VZN č. 4/2008

 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2011 

Povodňový plán záchranných prác obce Podhoroď

Zverejnené 25.03.2011

Zrušené VZN č. 3/2015

Ruší sa VZN č. 5/2009 - Povodňový plán záchranných prác

   

Rok 2010

 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2010 o slobodnom prístupe k informáciám
        Zverejnené 02.08.2010

          Zrušené dňa 14.03.2016

pdf_button_small  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2010

        o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
pdf_button_small
 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2010

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni na jedno jedlo a o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo pre iné fyzické osoby.

VZN č. 3/2010 bolo zrušené VZN č. 5/2011
 
pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2010

o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2010

o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

 

Rok 2009

  

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 5/2009

Povodňový plán záchranných prác obce

Zrušené VZN č. 1/2011

  

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území   obce Podhoroď

        VZN č. 4/2009 bolo zrušené VZN č. 3/2011

 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2009

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo.

        VZN č. 3/2009 bolo zrušené VZN č. 3/2010

 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2009

o verejnej zeleni a ochrane drevín.

 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnostiv školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo.

 VZN č. 1/2009 bolo zrušené VZN č. 3/2009

 

Rok 2008  

 
pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 6/2008

o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území obce Podhoroď

 VZN bolo zrušené. 

o podmienkach držania psov na území obce Podhoroď

Zrušené dňa 18.10.2014 

pdf_button_small  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 4/2008 ako doplnok. č.2 ku VZN č. 5/2006

o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Podhoroď

VZN č. 4/2008 bolo zrušené VZN č. 2/2011  

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 3/2008

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 2/2008

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach  a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni na jedno jedlo.

        VZN č. 2/2008 bolo zrušené VZN č. 1/2009

 

pdf_button_small VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PODHOROĎ č. 1/2008

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej  jedálni na jedno jedlo.

        VZN č. 1/2008 bolo zrušené VZN č. 2/2008