Piatok, 21. Február 2020
   
Písmo

Projekty

 
 Prehľad realizácie projektov v obci Podhoroď za obdobie rokov 2008 až 2019
hodnoty uvedené v EUR (do roku 2015 zaokrúhlené na celé stovky EUR)
 
 
Obdobie Názov a popis projektu

Celkové náklady

v EUR

Cudzie zdroje

(EÚ, ŠR, iné)

Poskytovateľ

finančných 

prostriedkov

Vlastné zdroje

Stupeň realizácie

projektu

2019 Detské ihrisko v areáli Materskej školy (I. etapa) 9705,00 8400,00 ÚV SR 1305,00

podpísaná

zmluva 

2019 Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď 55789,48 53000,00 Environmentálny fond 2789,48

realizuje sa 

2018-2019 Obnova a rekonštrukcia systémov odvodňovacích zariadení v intraviláne obce (I. etapa) 20000,00 20000,00 MF SR 0,00

zrealizovaný

2018-2019 Chodník pre peších (križovatka Beňatina - ZŠ Podhoroď) a autobusová zastávka pri ZŠ do 150000,00      

zhotovenie projektovej dokumentácie

2018-2019 Havarijný stav strechy v ZŠ 148882,90 148182,90 MŠVVaŠ SR, MV SR 700,00

podaná žiadosť

2019 Podpora rozvoja športu - nákup športovej výbavy (projekt bude realizovaný v zmenšenej forme) 2626,20 2500,00 ÚV SR 126,20

zrealizovaný

2018-2019 Využívanie OZE v Obci Podhoroď - Materská škola  108347,91 96618,24 PPA 11729,67

ŽoP

2018-2019 Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď 56340,00 56340,00 PPA  -

realizuje sa

2018 Rekonštrukcia verejného osvetlenia II. etapa 3932,86 3932,86

zrealizovaný

2008-2017 Realizované projekty - celkom 2179910,70 2014051,50 - 165859,27

-

2017 Riešenie havarijnej situácie 2. etapa výmeny okenných konštrukcií - ZŠ Podhoroď 34500,00 34500,00 MŠ SR 0

zrealizovaný

2016 Rekonštrukcia verejného osvetlenia I.etapa 3951,29    - 3951,29 

zrealizovaný

2016 -2017 Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď 552159,50 524551,52   MŽP SR 27607,98

zrealizovaný

2014-2016 Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli Základnej školy Podhoroď        

zrealizovaný 

2015

Riešenie havarijnej situácie v budove Základnej školy

- oprava vežičky 

 21000 21000  MŠ SR zrealizovaný 
2015 Zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov ZŠ a OZS   695100 660300  MŽP SR 34800  zrealizovaný 
2014-2015 Rekonštrukcia ústredného vykurovania v budove Materskej školy  8200  5500  MF SR 2700  zrealizovaný 
2013-2014  Rekonštrukcia vodovodnej prípojky do budovy OZS  7400    7400  zrealizovaný 
2013-2014

Riešenie havarijnej situácie v budove Základnej školy

- oprava schodiska 

23900  23900  MŠ SR  zrealizovaný 
2013 Údržba budovy OZS - klampiarske práce  1200  1200  zrealizovaný 
2013 Výstavby vodomernej šachty pre areál býv. poľnohosp. družstva  2700  2700  zrealizovaný 
2013-2014  Riešenie havarijnej situácie v budove Základnej školy - výmena okien  23700  23700  MŠ SR  zrealizovaný 
2013 Kamerový systém budova OcÚ a KD - Prevencia kriminality - Poznaj a chráň 5400  4000  Úrad vlády SR, MV SR  1400  zrealizovaný 
2013 Rekonštrukcia budovy OcÚ a KD - výmena okien  4000  3600  MF SR  400  zrealizovaný 
2012 Revitalizácia centra obce - verejné priestranstvá a zeleň 92700   87700 MVaRR SR  5000  zrealizovaný 
2012  Revitalizácia centra obce - verejné osvetlenie  25700   23300 MVaRR SR  2400  zrealizovaný 
2012  Revitalizácia centra obce - spevnené plochy (miestne komunikácie)  84200   80500 MVaRR SR  3700  zrealizovaný 
2012  Revitalizácia centra obce - chodník pre peších 81400  77700  MVaRR SR  3700  zrealizovaný 
2012

Riešenie havarijnej situácie v budove Základnej školy

- výmena okien 

43000  43000  MŠ SR  zrealizovaný 
2011-2012 Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky  20900 19900  Úrad vlády SR  1000  zrealizovaný 
2011 Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky   92100  92100  Úrad vlády SR  zrealizovaný 
2010-2011  Rekonštrukcia cesta na "Kačuriky"   28400   28400 zrealizovaný 
2010

Rekonštrukcia budovy OcÚ a KD - oprava a výmena plastových vyplní okien 

   4100  3700   MF SR 400 zrealizovaný 
2010  Spoločný územný plán obci Podhoroď a Ruská Bystrá    16700 8800  MVaRR SR  7900 zrealizovaný 
2009  Materská škola - náter strecha a výmena odkvapových žľabov     1500  - 1500 zrealizovaný 
2009  Materská škola - oprava fasády a výmena okien      9900  2300  Úrad vlády SR  7600  zrealizovaný 
2009 Rekonštrukcia obecného rozhlasu   10900 9800  MF SR  1100 zrealizovaný 
2009 Riešenie havarijnej situácie v budove Základnej školy - vodoinštalácia      6700  6700  MŠ SR  zrealizovaný 
2009 Výstavba viacúčelového ihriska   76800  55800 Úrad vlády SR, Stredoeurópska nadácia Slovnaft  21000  zrealizovaný
2008-2009 Oprava a rekonštrukcia prameňov obecného vodovodu 74700 74700 Environmentálny fond 0 zrealizovaný
2008 Likvidácia nelegálnych skládok odpadu 127000 127000 Environmentálny fond 0 zrealizovaný
 
 

  
2017
 
 logo-opkzpesrr-lgogo
       Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
 
SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM:
Európsky fond regionálneho rozvoja
 
 
Názov projektu:
 
Zmena palivovej základne a zlepšenie
 
tepelno - technických vlastností OcÚ
 
Podhoroď
 
ITMS kód: 310041A398
 
 
Hlavný cieľ projektu: 
 
 
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy OcÚ a KD.
 
Dátum začatia realizácie projektu: 12/2015
 
Dátum ukončenia realizácie projektu: 10/2017
 
Celková výška oprávnených výdavkov (EUR): 539 508,50 €
 
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR): 512 533,08 €
 
  
mzp-logo
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
 
  

 
2013
 
 
 
Prevencia kriminality - Poznaj a chráň
 
 
 
Cieľ projektu
 
 
Zvyšovanie bezpečnosti, predchádzanie rôznym formám protispoločenskej činnosti, vandalizmu, zabezpečenie stálej preventívnej činnosti prostredníctvom kamerového systému na území obce v oddychovej zóne pri kultúrnom dome. Osobitne je orientovaný na kriminalitu, na ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku občanov.
 
Zintenzívnenie účinnosti boja s kriminalitou v záujme objektívneho zvýšenia bezpečnosti občanov zabezpečením permanentnej preventívnej činnosti. Realizáciou monitorovacieho kamerového systému sa získajú záznamy na vyhodnotenie obrazu s následným zásahom a riešením rôznych dôsledkov sociálnych a patologických javov. 
    
logo-uvsr             logo
 
   Tento projekt je realizovaný s finančnom podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality a Okresného úradu v Košiciach.
 
  
Identifikácia projektu
 
 
Výzva: Rada vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality - 2013
Podané: 25.01.2013
Schválené: 28.03.2013
Schválená dotácia: 4 000,00 EUR
Spolufinancovanie projektu/obec: 1 356,00 EUR
Termín realizácie 09/2013 - 12/2013
 
Realizácia
 
09-10/2013 - Realizácia verejného obstarávania, podpis zmluvy s dodávateľom
10-11/2013 - Nákup, inštalácia a konfigurácia kamier, nákup LCD, záznamového zariadenia, softvéru, inštalácia a konfigurácia systému.
11-12/2013 - Odovzdanie systému do skúšobnej prevádzky a zaškolenie obslužného personálu
12/2013 - Publicita projektu, záverečné vyhodnotenie projektu
 
 
 
2011 -2012
 
 
 
Prvý a Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
 
 
manažmentu povodí v katastrálnom území obce Podhoroď
 
 
 
Cieľom Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodia 
v obci Podhoroď bolo znížiť povodňové riziko a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov na tvorbu
lokálnych záplav. Boli zrealizované vodozádržné opatrenia v k. ú. Podhoroď, prioritne v lesnej a poľnohospodárskej
krajine v celkovom objeme 32 610m3Ďalším prínosom projektu bol aj podporenie zadržiavacej schopnosti územia
a zlepšenie biodiverzity a celkovej revitalizácie územia. 
 
 
 
Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 92 450,00
 
Výška celkovej vyčerpanej sumy: 92116,83  €
  
Termín realizácie: 06/2011 - 10/2011
 
 
 
Cieľom Druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodia
v obci Podhoroď bolo znížiť povodňové riziko a zmierniť dosahy extrémnych prívalových dažďov  na tvorbu
lokálnych záplav. S týmto cieľom sa realizovali  vodozádržné opatrenia v k. ú. Podhoroď, prioritnej v lesnej
a poľnohospodárskej krajine v objeme 10 099 m3.
 
 
 
Výška poskytnutých finančných prostriedkov: 20 000,00
 
Výška celkovej vyčerpanej sumy: 19 853,21
 
Termín realizácie: 10/2011 - 03/2012
 logo-uvsr
 
 
Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky.