Pondelok, 13. Júl 2020
   
Písmo

Demografia

 
Historický vývoj počtu obyvateľov

     Rok         

Počet obyvateľov

       1869       

463

1890

438

1900

517

1921

491

1950

494

1970

648

1980

590

1991

480

1994

443

1997

421

1999

409

2001 

431

2011

385

   

              Muži          

              175              

     Ženy

210

 

Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
 

Národnosť/rok

1991

2001

2011

slovenská

469

418

343

rusínska

0

5

8

ukrajinská

5

5

4

česká

6

2

5

rómska

6

0

0

poľská

0

0

0

iná

-

-

1

nezistená

5

1

24

  

Štruktúra obyvateľstva podľa ukončeného vzdelania v roku 2001 a v roku 2011

 

Ukončené

školské  

 vzdelanie 

Počet obyvateľov v roku 2001

 

v %

Počet obyvateľov v roku 2011

v %

v roku 2011

základné

77

28,62

95

24,68 
učňovské (bez maturity)

33

12,27

55

14,29 
stredné odborné (bez maturity)

20

7,43

22

5,71 
úplné stredné učňovské (s maturitou)

10

3,72

6

1,56 
úplné stredné odborné (s maturitou)

44

16,36

73

18,96 
úplné stredné všeobecné

19

7,06

23

5,97 
vyššie odborné

-

-

4

1,04 
vysokoškolské celkom

15

5,58

22

5,71 
z toho vysokoškolské bakalárske

-

-

6 1,56 
z toho vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské

-

-

16 4,15 
vyššie (doktorandské)

0

0,00

1

0,26 
ostaní bez udania školského vzdelania (nezistené)

3

1,12

26

6,75 
ostatní bez školského vzdelania

0

0,00

-

 
deti do 16 rokov

48

17,84

58

15,06 
Spolu

269

100,00

385

 100,00 

 

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania v roku 2011

 

Náboženské vyznanie obyvateľstva

Počet obyvateľov    v %   

Rímskokatolícka cirkev

29  7,53 

      Evanjelická cirkev augsburského vyznania              

2 0,52

Gréckokatolícka cirkev

168 43,64

Reformovaná kresťanská cirkev

1 0,26

Pravoslávna cirkev

93 24,16

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

27 7,01

Evanjelická cirkev metodistická

1 0,26

Kresťanské zbory

0 0

Apoštolská cirkev

0 0

Bratská jednota baptistov

0 0

Ústredný zväz židovských náboženských obcí

0 0

iné

4 1,04

bez vyznania

15 3,90

nezistené

45 11,69

 

 

Podiel obyvateľstva vo veku  (v %) v roku 2011

 

           predproduktívnom (0-14)        

      14,00      

produktívnom (15-64)

67,80

poproduktívnom (65 a viac) 

18,20

 

 Materinský jazyk obyvateľstva v roku 2011

 

         slovenský         

    293     

maďarský

0

rómsky

0

rusínsky

52

ukrajinský

5

český

4

nemecký

0

  

Počítačová znalosť obyvateľstva v roku 2011

 

     práca s textom   

   156   

práca s tabuľkami

116

            práca s elektronickou poštou         

141

práca s internetom

166

  

Domy spolu (vr. ubytovacích zaradení bez bytu) v roku 2011

 

    obývané domy   

    102    

           z toho rodinné domy           

99

z toho bytové dom

1

z toho iné

1

neobývané domy

44

 

Obývané domy podľa formy vlastníctva a obdobia výstavby v roku 2011

 

podľa formy vlastníctva

z toho fyzické osoby

    93    

z toho štát

0

z toho obce

2

z toho iné právnické osoby

0

            z toho kombinácia vlastníkov             

2

z toho iné

1

 podľa obdobia výstavby 

do roku 1945

9

1946 - 1990

82

1991 - 2000

3

2001 a neskôr

0

 

Byty v roku 2011

 

       obývané byty

    113    

                             z toho vlastné byty v bytových domoch                  

12

z toho byty vo vlastnných rodinných domoch 

92

obecné byty

3

družstevné byty

0

iné

4

neobývané byty

44

 

 Obývané byty v roku 2011

 

podľa typu kúrenia       

 ústredné diaľkové

8

ústredné lokálne

    39    

iný

59

bez kúrenia

2

        podľa zdrojov energie používaných na vykurovanie        

plyn

0

elektrina

3

kvapalné palivo

0

pevné palivo

105

iný

0

žiadny

2

podľa vybavenosti domácností v domoch bytových

mobilný telefón

5

osobný počítač/notebook

5

osobné auto

3

pripojenie na pevnú telefónnu linku

3

pripojenie na internet

5

                podľa vybavenosti domácností v domoch rodinných                  

mobilný telefón

71

osobný počítač/notebook

37

osobné auto

45

pripojenie na pevnú telefónnu linku

51

pripojenie na internet

28

 

 Ekonomická aktivita obyvateľstva v roku 2011

 

           pracujúci (okrem dôchodcov)         

    107   

pracujúci dôchodcovia

5

osoby na materskej dovolenke

0

nezamestnaní

51

študenti strednej školy

14

študenti vysokej školy

13

osoby v domácnosti

5

dôchodcovia

110

osoby na rodičovskej dovolenke

4

príjemcovia kapitálových príjmov

0

     deti do 16 rokov (nar. po 20.05.1995)     

59

iná

0

nezistená

17

 

Osoby ekonomicky aktívne spolu

   163   

     Podiel ekonomicky aktívnych z celej populácie v %     

    42,3    

 

Domácnosti v roku 2011

 

Hospodáriace domácnosti spolu

      134   

v tom s počtom členov

1

41

2

28

3

21

4

20

5

14

6 a viac

10

v tom podľa počtu revidovaných cenzových domácností:                      

1

120

2

12

3 a viac

2

Cenzované domácnosti spolu

151

v tom podľa typu: 

úplné rodiny bez závislých detí

40

úplné rodiny so závislými deťmi

23

neúplné rodiny bez závislých detí

17

neúplné rodiny so závislými deťmi

15

viacčlenné nerodinné domácnosti

7

domácnosti jednotlivcov

49

 

Závislé deti sú osoby do 16 rokov, študenti stredných škôl, študenti vysokých škôl a osoby v domácnosti mladšie ako 25 rokov, ktoré identifikovali svoj vzťah k osobe na čele cenzovej domácnosti ako syn/dcéra.  

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky - Pracovisko ŠU SR v Košiciach