Utorok, 16. Október 2018
   
Písmo

Obecné zastupiteľstvo


Členovia Obecného zastupiteľstva:
  • Jana Katrincová                     
  • Matúš Karatník
  • Milan Ivaniš
  • Slavomír Komár
  • Maroš Osif
  • Matúš Hojko - poslanec sa vzdal mandátu poslanca 14.08.2015
  • Ján Hvozdák - poslanec sa vzdal mandátu poslanca 13.07.2015

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:

• starostu,
• zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
• štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
• ďalších funkcií podľa osobitného zákona.

Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Obecné zastupiteľstvo je konštituované ako najvyšší orgán so základnou pôsobnosťou, od ktorej je odvodená pôsobnosť ostatných orgánov obce zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecnému zastupiteľstvu je podľa §11 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhradené rozhodovať o najdôležitejších záležitostiach a riešiť základné otázky života obce. Svoju činnosť vykonáva v spojení s občanmi a pod ich stálou kontrolou (zásada verejnosti). Kompetencie obecného zastupiteľstva, ako aj ostatných orgánov obce, sú podrobne ustanovené v organizačnom poriadku – štatúte obce.

 


 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015

 

01/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

02/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

03/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

05/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

06/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

08/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

09/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

11/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi

12/2015 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi