Piatok, 21. Február 2020
   
Písmo

Rokovací poriadok

 

Obecné zastupiteľstvo vo Podhorodi na základe § 12 odsek 7 zákona SNR číslo369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

 

Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Podhorodi

 

P r v á    č a s ť

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

Tento rokovací poriadok v súlade s ods. 12 § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  upravuje pravidlá rokovania  Obecného zastupiteľstva v Podhorodi (ďalej len „OZ“), najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa, prijímania všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len „VZN“) a uznesení OZ, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa samosprávy.

 

D r u h á   č a s ť

Článok 2

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

 

OZ vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s platnou právnou úpravou, najmä s ustanovením ods. 4 §11 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

T r e t i a   č a s ť

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Článok 3

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

1. Ustanovujúce  zasadnutie OZ zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom  období tak,  aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie OZ, zasadnutie OZ sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.

2. Pred ustanovujúcim a posledným zasadnutím obecného zastupiteľstva v príslušnom volebnom období sa hrá alebo spieva štátna hymna.

3. Zvolený starosta obce a zvolení poslanci skladajú na ustanovujúcom zasadnutí  sľub. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí OZ, skladá sľub na tom zasadnutí OZ, ktorého sa zúčastní prvýkrát.

4. Starosta obce a poslanci potvrdzujú zloženie  sľubu svojím podpisom pod jeho písomné znenie.  Zložením sľubu sa ujímajú svojej funkcie.

5. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov sa novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, určí  dvoch overovateľov  zápisnice a uznesení, členov návrhovej komisie, členov volebnej komisie. 

6. OZ na začiatku ustanovujúceho  zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.

7. OZ na svojom ustanovujúcom zasadnutí zriadi stále komisie obecného zastupiteľstva a ich zloženie - poslanci, ďalšie navrhnuté osoby  (resp. prijať uznesenie -  predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov).

8. Predsedov komisií OZ zvolí OZ hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

9. OZ podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadi komisiu, ktorej členom môže byť iba poslanec. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov.

10. Ak má obec vnútorný predpis  postupu vybavovania sťažností, v zmysle ktorých ustanovuje komisiu na vybavovanie sťažností – zriadi  komisiu na prešetrovanie a vybavovanie sťažností.

 

Článok 4

Zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

1. Zasadnutie OZ zvoláva starosta obce. Zasadnutie OZ možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá. V takom prípade ho môže zvolať zástupca starosta alebo iný poslanec poverený OZ.

2. Starosta zároveň určí miesto, deň a hodinu  konania zasadnutia  a navrhne jeho program.

3. V miestnosti, v ktorej prebieha zasadnutie obecného zastupiteľstva musí byť umiestnená štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky tak, aby nebola narušená ich dôstojnosť.

4. OZ zasadá  podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

5. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.

6. Zasadnutie OZ sa uskutoční aj vtedy, ak požiada o jeho zvolanie  aspoň tretina  poslancov. Starosta zvolá zasadnutie OZ tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta v tomto prípade nezvolá zasadnutie OZ, zasadnutie  sa uskutoční 15. pracovný   deň od doručenia   žiadosti na    jeho konanie.

7. Neplánované  zasadnutie OZ sa môže uskutočniť:

a/ na prerokovanie mimoriadne dôležitých záležitostí,

b/ pri slávnostných príležitostiach.

8. Návrh programu rokovania OZ  sa zverejňuje na úradnej tabuli obce aspoň tri dni pred  zasadnutím OZ. V rovnakej lehote sa zverejní návrh programu rokovania OZ aj na internetovej stránke obce.  

9. OZ zasadá v obci Podhoroď.

Článok 5

Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

1. Spravidla ku každému bodu programu sa  pripravujú materiály a odborné podklady.

2. Materiály a odborné podklady na zasadnutie OZ pripravujú starosta, jednotlivé útvary obecného úradu, hlavný kontrolór a obecné organizácie (ďalej len „spracovateľ“).

3. Každý materiál musí obsahovať najmä názov materiálu, predkladateľa, spracovateľa, stanovisko komisií obecného zastupiteľstva, ak bol v týchto prerokovaný, odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča OZ. Vzor titulnej strany písomných materiálov tvorí prílohu tohto rokovacieho poriadku.

4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými normami, VZN,   uzneseniami OZ a ďalšími normami obce.

5. Pozvánka a materiály na zasadnutie OZ sa doručia poslancom najneskôr 7 dní pred uskutočnením zasadnutia poštou, osobne povereným zamestnancom obce, resp. elektronickou poštou. V prípade, ak ide o neplánované zasadnutie OZ nie je potrebné dodržať termín uvedený v prvej vete tohto odseku.

6. V písomnej forme sa v súlade s platnou právnou úpravou (§ 6 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) poslancom predkladá vyhodnotenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

7. V prípade mimoriadnych okolností, ktoré znemožnia zasielanie pozvánky a materiálov elektronickou poštou (napr. nefunkčnosť elektronickej pošty), budú pozvánka a materiály zaslané dotknutým poslancom v písomnej forme, a to najneskôr 6 dní pred uskutočnením zasadnutia.

 

Článok 6

Verejnosť zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

1. Zasadnutia OZ sú zásadne verejné.

2. Na zasadnutie OZ  sa osobitne pozývajú aj poslanci NR SR, predseda   samosprávneho kraja, zástupcovia vybraných štátnych orgánov, a riaditelia obecných  organizácií, atď.

3. Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné osoby, ktoré sú na zasadnutí prítomné, sa môžu  zdržiavať len na miestach pre nich vyhradených.

4. OZ vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. To neplatí, ak je predmetom rokovania OZ:

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

 

Článok 7

Vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

1. Zasadnutie OZ vedie starosta. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie zástupca starostu alebo iný poslanec poverený OZ (ďalej len „predsedajúci“).

2. Po začatí zasadnutia OZ predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov a  mená poslancov, ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí. Určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice a predloží návrh programu zasadnutia.

3. OZ rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho poslancov.

4. Na prijatie uznesenia OZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5. Uznesenie, ktorého výkon pozastavil starosta (okrem voľby  a odvolania hlavného kontrolóra,  uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu)

môže potvrdiť obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva  do dvoch mesiacov od jeho schválenia.

6. Na prijatie uznesenia OZ o vyhlásení hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva

7. Na zvolenie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov pri voľbe takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia  dvaja kandidáti,   ktorí   získali v prvom kole volieb  najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením.

8. Nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov obecného zastupiteľstva je potrebná  v každej obci, ktorá je účastníkom zmluvy v prípade uzatvárania zmluvy na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti obce a v prípade uzatvárania zmluvy o združení obcí.

9. Ak do pol hodiny po oznámenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, alebo ak OZ počas zasadnutia prestane byť spôsobilé rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí zasadnutie OZ.

10. Starosta obce do 14 dní zvolá nové zasadnutie OZ na prerokovanie celého, príp. zostávajúceho programu.

 

Článok 8

Program zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

1. OZ na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia a o jeho schválení rozhodne hlasovaním.

2. OZ môže na návrh starostu alebo poslanca  navrhnutý program doplniť alebo zmeniť.

3. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starosta. Ak zástupca starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený OZ.

 

Článok 9

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

1. Pri prerokovávaní materiálov zaradených do programu ako prvý vystúpi predkladateľ. Predkladať materiály na zasadnutí OZ môže starosta, poslanec, hlavný kontrolór, riaditelia obecných organizácií a po odsúhlasení OZ aj pracovník obecného úradu.

2. O prerokovávanom materiáli  po vystúpení predkladateľa predsedajúci otvorí diskusiu.

3. Do diskusie o prerokovávanom materiáli  sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky.

4. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v takom poradí, v akom sa prihlásili.

5. Ak poslanec pri udelení slova nie je prítomný v rokovacej sále, stráca poradie a bude   zaradený ako posledný prihlásený.

6. Predsedajúci môže počas diskusie udeliť slovo aj spracovateľovi materiálu, resp. jeho vedúcemu, ak je potrebné podať podrobnejšie vysvetlenie k prerokovávanému materiálu.

7. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Európskeho parlamentu, poslanec NR SR, zástupca vlády, iného štátneho orgánu alebo predseda  samosprávneho kraja, predsedajúci  mu udelí slovo.

8. Poslanec môže v diskusii vystúpiť alebo podať k prerokovávanej veci pozmeňujúce, prípadne doplňujúce návrhy iba raz.

9. Ak k prerokovávanej veci, pozmeňujúcemu alebo doplňujúcemu návrhu má poslanec faktickú poznámku, táto môže trvať maximálne 1 minútu.

10. Poslanec môže svoj pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vziať späť dovtedy, kým OZ nepristúpi k hlasovaniu o ňom.

11. Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril  k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.

12. Pred prijatím rozhodnutia vo veci môže OZ požiadať o odborné stanovisko hlavného kontrolóra alebo komisie obecného zastupiteľstva.

13. Ak  požiada o slovo hlavný kontrolór, ktorý sa zúčastňuje zasadnutia OZ s hlasom poradným, predsedajúci mu musí udeliť slovo.

14. V prípade, že požiada o možnosť vystúpiť na zasadnutí OZ riaditeľ právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou prípadne ďalší subjekt, napr. predseda petičného výboru, obyvateľ obce, rozhodne o tom OZ hlasovaním.

15. Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí. Návrh na ukončenie diskusie môže dať poslanec, ktorý v diskusii k danému bodu programu ešte nevystúpil. O tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie.

 

Článok 10

Hlasovanie na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

 

1. OZ rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.

2. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.

3. Ak boli k návrhu podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr  o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako o celku. V prípade, že nebude prijatý žiadny pozmeňujúci návrh, dá predsedajúci hlasovať o pôvodnom návrhu.

4. Ak nebol prijatý ani pôvodný návrh, predsedajúci preruší zasadnutie OZ na čas potrebný na poradu poslancov v prípade, že sa na tom uznesie OZ.

5. Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom uznesie OZ.

6. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky.

7. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré vopred zvolená   komisia vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na tajné hlasovanie. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá komisia zvolená OZ, ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania.

8. Predseda komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet poslancov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania, počet poslancov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných hlasov.   Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.

9. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú  súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.

 

Článok 11

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

 

1. Z každého zasadnutia OZ sa vyhotovuje zápisnica a uznesenia.

2. V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci ospravedlnili svoju neúčasť na zasadnutí, mená overovateľov, meno zapisovateľa, program zasadnutia s doplnkami, diskusia k jednotlivým materiálom a aký bol výsledok hlasovania.

3. Všeobecné záväzné nariadenia a uznesenia OZ podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia OZ.

4. Zápisnica zo zasadnutia sa vyhotovuje do 10 dní a podpisuje ju starosta a overovatelia.

5. Originál zápisnice je záznamom o zasadnutí OZ a odovzdáva sa spolu s uzneseniami na archivovanie. Súčasťou zápisnice sú úplné texty predkladaných materiálov, schválených uznesení, prezenčná listina o účasti poslancov na zasadnutí OZ a výsledky hlasovania.

 

Článok 12

Interpelácie

1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov, VZN a interných noriem obce.

2. Poslanec môže interpelovať starostu vo veciach, týkajúcich sa výkonu ich práce. Ďalej je poslanec oprávnený požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. 

3. Interpelácie a požadované vysvetlenia sú pravidelnou súčasťou zasadnutí OZ.

4. Interpelácia a požadované vysvetlenie sa podáva písomne predsedajúcemu. Poslanec môže predniesť interpeláciu aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia určeného na interpelácie. Písomné znenie interpelácie poslanec doručí zapisovateľke.

5. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie je povinný odpovedať  do 30 dní od konania OZ. Odpoveď na interpeláciu sa zasiela v rovnakej forme, v akej sa interpelujúcemu zasiela pozvánka a materiály na zasadnutie OZ.

 

Š t v r t á   č a s ť

 Článok 13

Kontrola plnenia uznesení

 

1. Zástupca starostu v súčinnosti so starostom rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh, vyplývajúcich z uznesení OZ.

2. O plnení uznesení OZ informuje OZ na každom zasadnutí starosta, zástupca starostu.

3. Kontrolu plnenia ukladacích uznesení zabezpečuje hlavný kontrolór predložením správy o plnení uznesení OZ.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Podhorodi bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Podhorodi dňa 05.04.2013 uznesením č. 2/2013

2. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Podhorodi nadobúda účinnosť dňom schválenia.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Podhorodi zo dňa 22.06.2010.

4.  Všetky  dodatky a zmeny  Rokovacieho poriadku OZ v Podhorodi  schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Podhorodi.

Obec Podhoroď,  dátum 08.04.2013

 

Ing. Jaroslav Mihaľov

    starosta obce

 

 

pdf_button_small Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Podhorodi