Utorok, 16. Október 2018
   
Písmo

Rozbory vody

 

Protokol o skúške vzorky č. 1171/2018 - vykonanie skúšky: 19.06.2018-22.06.2018

 

Pracovisko LPV Michalovce (VVS, a.s.) 

- akreditovaný odber

 

Tabuľka výsledkov skúšok                                           Vyhláška MZ SRč. 247/2017 Z. z. v platnom znení

Ukazovateľ Použitá metóda stanovenia Limit Stanovená hodnota Neistota merania* Jednota Ozn. skúš.
Excherichia coli STN EN ISO 9308-1:2015 0   KTJ/100 ml  
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1:2015 0   KTJ/100 ml   
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0   KTJ/100 ml   
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC STN EN ISO 6222 200  7  37 % KTJ/ml   
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC STN EN ISO 622 50   32 % KTJ/ml   
Živé organizmy STN 75 7711   jedince/ml   
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) STN 75 7711   jedince/ml   
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky  STN 75 7711   jedince/ml   
Mŕtve organizmy STN 75 7711 30    jedince/ml   
Železité a mangánové baktérie STN 75 7711 10    pokryv.p. v %   
Abiosestón STN 75 7712 10   59 % pokryv.p. v %   
Dusičnany STN ISO 7890-3 50  3,85  0,39  mg/l   
Dusitany STN EN 26777 0,50 menej ako 0,003    mg/l   
Absorbancia (254 nm, 1 cm) STN 75 7360 0,080 0,018     
Amónne ióny STN ISO 7150-1 0,50 menej ako 0,025     mg/l  
Farba STN EN ESO 7887 20  2,1    mg/l   
Chemická spotreba kyslíka manganistanom STN EN ISO 8467  menej ako 0,50    mg/l   
Mangán STN ISO 6333  0,050  menej ako 0,020    mg/l   
Reakcia vody (pH) STN EN ISO 10523  6,50-9,50 7,72   0,23  
Zákal STN EN ISO 7027 5,00 0,80    FNU   
Pach STN 830520-32     
Železo STN ISO 6332  0,20  0,051  0,007  mg/l   
Vodivosť STN EN 27888  125  11  mS/m pri 20 oC