Štvrtok, 21. November 2019
   
Písmo

Rozbory vody

 

Protokol o skúške vzorky č. 1603/2019 - vykonanie skúšky: 25.09.2019-18.10.2019

 

Pracovisko LPV Michalovce (VVS, a.s.) 

- akreditovaný odber

 

Tabuľka výsledkov skúšok                                           Vyhláška MZ SRč. 247/2017 Z. z. v platnom znení

Ukazovateľ Použitá metóda stanovenia Limit Stanovená hodnota Neistota merania* Jednotka Ozn. skúš.
Excherichia coli STN EN ISO 9308-1:2015 0   KTJ/100 ml  
Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1:2015 0   KTJ/100 ml   
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 0   KTJ/100 ml   
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC STN EN ISO 6222 200   36 % KTJ/ml   
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 oC STN EN ISO 622 50   41 % KTJ/ml   
Živé organizmy STN 75 7711   jedince/ml   
Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií) STN 75 7711   jedince/ml   
Mikromycéty stanoviteľné mikroskopicky  STN 75 7711   jedince/ml   
Mŕtve organizmy STN 75 7711 30    jedince/ml   
Železité a mangánové baktérie STN 75 7711 10    pokryv.p. v %   
Abiosestón STN 75 7712 10   60 % pokryv.p. v %   
Antimón ŠOP-LPV-27 STN EN ISO 15586 5,00 <1,50    ug/l  
Arzén ŠOP-LVP-27 STN EN ISO 15586 10,0 <2,00    ug/l  
Bór ČSN ISO 9390 1,00 0,11    mg/l  
Bromičnany US EPA 300.1 0,010 <0,003    mg/l  
Dusičnany STN ISO 7890-3 50  2,55 0,0,25  mg/l   
Dusitany STN EN 26777 0,50 <0,01    mg/l   
Fluoridy STN EN ISO 10304-1 1,5  <0,03    mg/l    
Chróm STN EN ISO 15586   50,0 <2,00    ug/l   
Kadmium STN EN ISO 15586  5,00  <0,200    ug/l    
Kyanidy STN ISO 6703-1  0,050  <0,002    mg/l    
Meď STN ISO 8288  2000,0  <100,00    ug/l  
Nikel STN EN ISO 15586  20,0  <2,00    ug/l   
Olovo STN EN ISO 15586  10,0  <1,50    ug/l   
Ortuť ŠOP-LPV-10, Návod na obsluhu AMA 254  1,00  <0,100     ug/l  
Selén STN EN ISO 15586  10,0  <2,00      ug/l   
Benzén ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550 1,00  <0,50     ug/l  
1,2-dichlórbenzén ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550   <0,10     ug/l  
1,3-dichlórbenzén ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550   <0,10     ug/l  
1,4-dichlórbenzén ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550   <0,10     ug/l  
Dichlórbenzény ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550 0,30  <0,10     ug/l  
1,2-dichlóretán ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550 3,0  <0,65     ug/l  
Monochlórbenzén ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550 10,0  <2,00     ug/l  
Aldrín STN EN ISO 6468 0,030  <0,005     ug/l  
Dieldrín STN EN ISO 6468 0,030  <0,005     ug/l  
Heptachlór  STN EN ISO 6468 30  <5,00      ug/l   
Heptachlór-epoxid A  STN EN ISO 6468 0,030  <0,005     ug/l  
Heptachlór-epoxid B STN EN ISO 6468 0,030  <0,005     ug/l  
Lindan STN EN ISO 6468 0,100  <0,020     ug/l  
Metoxychlór STN EN ISO 6468 0,100  <0,020     ug/l  
Dichlórdifenyltrichloretán STN EN ISO 6468 0,100  <0,020     ug/l  
Hexachlórbenzén STN EN ISO 6468 100  <20,0     ug/l   
Pesticídy spolu STN EN ISO 6468 0,50  <0,020     ug/l   
Benzo(a)pyrén STN 75 7554 10,00  <5,0     ug/l   
Benzo(b)flurantén STN 75 7554 0,100  <0,020     ug/l   
Benzo(k)fluorantén  STN 75 7554 0,100  <0,020     ug/l  
Benzo(g,h,i)perylén  STN 75 7554 0,100  <0,020     ug/l  
Indeno(1,2,3-c,d)pyrén  STN 75 7554 0,100  <0,020     ug/l  
Polycyklické aromatické uhľovodíky STN 75 7554 0,100  <0,020    ug/l  
Tetrachlóretén  ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550   <1,0     ug/l  
Tetrachlóretén a trichlóretén  ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550 10,0  <1,0    ug/l   
Tetrachlórmetán  ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550        ug/l  
Toulén  ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550        ug/l  
Trichlóretén  ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550   <1,0    ug/l   
Vinylchlorid  STN EN ISO 15680 STN 75 7550  0,50  <0,10     ug/l  
Voľný chlór  STN EN ISO7393-2  0,30  0,060     mg/l    
Brómdichlórmetán  ŚOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 75 7550    <2,0     ug/l  
2,4-dichlórfenol  HPLC  2,0  <0,7    ug/l  
Chloritany  US EPA 300.1  0,20  <0,05     mg/l    
Chlorečnany  STN EN ISO 10304-4  0,20  <0,02     mg/l    
Chloroform  ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550   <1,70     ug/l  
2,4,6-trichlórfenol HPLC 10,0  <1,0     ug/l  
Dibrómchlórmetán ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550   <4,0    ug/l   
Trihalometány spolu ŠOP-LPV-24 STN EN ISO 15680 STN 757550 100 <15,0    ug/l   
Absorbancia (254 nm, 1 cm) STN 75 7360 0,080 0,007    
Amónne ióny STN ISO 7150-1 0,50 <0,025    mg/l  
Farba STN EN ESO 7887 20  5,0    mg/l   
Chemická spotreba kyslíka manganistanom STN EN ISO 8467  <0,5    mg/l   
Chloridy STN EN ISO 10304-1 250 <5,0    mg/l  
Mangán STN ISO 6333  0,050  <0,010    mg/l   
Reakcia vody (pH) STN EN ISO 10523  6,50-9,50 7,55  0,15  
Sírany  STN EN ISO 10304-1 250  <5,0     mg/l  
Teplota  STN 75 7375   17,0  2 %   oC  
Zákal STN EN ISO 7027 5,00 <1,00   FNU   
Pach STN 830520-32     
Železo STN ISO 6332  0,20  0,089 0,010  mg/l   
Vodivosť STN EN 27888  125  11 mS/m pri 20 o  
Sodík FAAS 200  6,10     mg/l  
Horčík STN ISO 6059 125  <1,00    mg/l  
Vápnik STN ISO 6058    11,20    mg/l   
Vápnik a horčík STN ISO 6059    <0,05    mmol/l