Sobota, 16. Február 2019
   
Písmo

Úradná tabuľa

Oznámenie o úložení zásielky 

Obec Podhoroď oznamuje občianke  Zuzana Hojková Juhásová,  trvale bytom Podhoroď, že na Obec Podhoroď jej bola dňa 06.08.2018 doručená listová zásielka.

 Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na OcÚ Podhoroď,

v pracovných dňoch od 8:00 – 11:30 hod. a od 12:00 – 15:30 hod. 

Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 10 dní.

 

V Podhorodi 06.08.2018  Anton Hricko v. r., starosta obce

 


 

Oznámenie

 Zámer: „Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina – Sobrance“

 Možnosť nahliadnuť do zámeru v termíne do 21 dní od jeho zverejnenia informácie o jeho doručení

na adrese:

Mestský úrad v Sobranciach,

Štefánikova 23, 073 01 Sobrance

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu (Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice) do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote dotknutej osobe.