Štvrtok, 19. Október 2017
   
Písmo

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby)

 

podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

 

Názov zákazky:

Projektový manažér – externé riadenie pre projekt Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď

 

pdf button small Výzva