Streda, 12. December 2018
   
Písmo

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

Názov predmetu zákazky: 

„Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď“  

 

pdf button small Výzva - text

pdf button small Zadanie

xls-icon Zadanie - výkaz - vymer

word-iconNávrh na plnenie kritérií

word-icon Zmluva o dielo - návrh