Utorok, 16. Október 2018
   
Písmo

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predkladanie ponuky
 
 Zverejnené: 20.11.2017
 
 
Obec Podhoroď, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: „Využívanie OZE v obci Podhoroď“ v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy.
 
 
 
 
 
 
Podklady:
 
 
 
 
 
 
 
  

 


 

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

 

 

v zmysle  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

 

„Zvýšenie bezpečnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď“

 

 

pdf button small Podhoroď situácia

 

pdf button small Zadanie zákazky

 

pdf button small Zmluva o dielo - návrh

 

pdf button small Položkovitý rozpočet