Utorok, 07. Júl 2020
   
Písmo

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Obsah článku
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Faktúry
Objednávky
Celý článok

Zmluvy

Zmluvy zverejné v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

   Dátum       zverejnenia    

Prílohy

29/2020 Ing. Marta Nachtmanová štatutárny audit  konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

14.05.2020

pdf button small
10/2020 Ing. Marta Nachtmanová
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

06.05.2020

pdf button small
- Zahrajme sa s.r.o.
záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom "Detské ihrisko v areáli materskej školy"

14.04.2020

pdf button small
- NATUR-PACK, a.s. dodatok č. 3

23.03.2020

pdf button small
1/2020 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď prenájom nebytových priestorov

28.02.2020

pdf button small
O2.1-20190043 SLOVANET, a.s.  poskytnutie návratných finančných prostriedkov

11.02.2020

pdf button small
- Slovak Telekom a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

11.02.2020

pdf button small
77/001/19 Prima banka Slovensko, a.s.  municipálna úver - eurofondy 

14.01.2020

pdf button small
1/2020 AZ-RO spol. s r.o.  Rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade Podhoroď

10.01.2020

pdf button small
1002/2019 Úrav vlády SR poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

10.12.2020

pdf button small
77/016/19 Prima banka Slovensko, a.s. termínovaný úver - predfinancovanie podpory z Environmentálneho fondu

25.11.2019

pdf button small
3/2019 Katarína Stanková dodávky pitnej vody

21.11.2019

pdf button small
- Veronika Kanalošová prevod vlastníckych práv k pozemku parc.  C-KN č. 128/5

12.11.2019

pdf button small
29/2019 Ing. Marta Nachtmanová štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019

04.11.2019

pdf button small
28/2019 Ing. Marta Nachtmanová štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019

04.11.2019

pdf button small
13456408U01 Environmentálny fond poskytnutie podpory z fondu formou dotácie

10.10.2019

pdf button small
1/10/2019 SCORP TRADE s.r.o. nájom pozemkov

10.10.2019

pdf button small
074KE20238 Pôdohospodárska platobná agentúra aktivity projektu: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Podhoroď

04.09.2019

pdf button small
3/8/2019 Kýčera spevácke vystúpenie

25.08.2019

pdf button small
2/8/2019 Laberky Beťare spevácke vystúpenie

25.08.2019

pdf button small
1/8/2018 Orichovčanka a Iridna pisňa spevácke vystúpenie

25.08.2019

pdf button small
- Anton Hricko

poskytnutie krátkodobej návratnej finančnej výpomoci

23.08.2019

pdf button small
2/2019 Anton Hricko

poskytnutie príspevku

23.08.2019

pdf button small
1/2019 Pozemkové spoločnstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď

poskytnutie príspevku 

23.08.2019

pdf button small
- KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti

20.08.2019

pdf button small
- Plynroz, a.s. Sobrance dodatok k zmluve na vykonanie diela  06.08.2019 pdf button small
1/2019 Ján Motúz zmluva o nájme nebytového priestoru

28.06.2019

pdf button small
4 SCORP TRADE s.r.o. "Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď"

31.05.2019

pdf button small
- Prima banka Slovensko, a.s. zmluva o bežnom účte 28.05.2019 pdf button small
1/2019 Maroš Čuchta prenájom nebytových priestorov 13.05.2019 pdf button small
- Komunálna poisťovňa, a.s. VIG úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 30.04.2019  pdf button small
- Centrum voľného času, Sobrance poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania  09.04.2019 pdf button small
1-228754908862 Slovak Telekom, a. s.  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18.03.2019 pdf button small
1-288754665527 Slovak Telekom, a. s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18.03.2019 pdf button small
1-228755112481 Slovak Telekom, a. s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 18.03.2019 pdf button small
1/2019 Dana Dobošová dodávka pitnej vody 18.03.2019 pdf button small
  Slovak Telekom, a. s.  aktivácia programu Mobilný Hlas  30.01.2019 pdf button small

77/001/19

Prima banka Slovensko, a.s.  poskytnutie prekleňovacieho úveru na projekt "Využívanie OZE v obcei Podhoroď" 17.01.2019 pdf button small

10/2018

Milan Ivaniš dodávka pitnej vody 28.12.2018 pdf button small

9/2018

JUDr. Andrej Mitterpák dodávka pitnej vody 28.12.2018 pdf button small

8/2018

Milan Hanusič dodávka pitnej vody  28.12.2018 pdf button small

7/2018

Mgr. Marián Maďarčík dodávka pitnej vody 28.12.2018 pdf button small

6/2018

Mária Stanková dodávka pitnej vody 28.12.2018 pdf button small

3

SCORP TRADE s.r.o. záväzok zhotoviteľa riadne a včas dielo (stavbu) s názvom "Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď! 20.12.2018 pdf button small

CZ ÚV SR 406/2018

Úrad vlády SR poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 20.12.2018 pdf button small

-

Daffer spol. s r.o. dodanie športového tovaru a výbavy 26.11.2018 pdf button small

1/9/2018

Anton Hricko prenájom nebytových priestorov 08.10.2018 pdf button small

5/2018

Juraj Drenko dodávka pitnej vody 25.09.2018 pdf button small

-

Anne Loboz kúpna zmluva-pozemok 18.09.2018 pdf button small

1/2018/FS 

 Mgr. Mária Kasičová  moderovanie 46. roč. PS  26.08.2018 pdf button small 

1/8/2018-L

2/8/2018-L

 Jana Žeňuchová

Marcela Viňanská

 Lakocinky 2018  26.08.2018 pdf button small
5/8/2018

Sobrančan o.z.

spevácke vystúpenie

26.08.2018

pdf button small 
4/8/2018

OZ ABU

bojová družina

26.08.2018

pdf button small
3/8/2018

FS Strihovčanka

spevácke vystúpenie

26.08.2018

 pdf button small 
2/8/2018

FS Šačanka

spevácke vystúpenie

26.08.2018

pdf button small
1/8/2018

Rabsódia

spevácke vystúpenie

26.08.2018

pdf button small
1/2018

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď

poskytnutie príspevku 46. roč. Podhoroďských slávností 

21.08.2018

pdf button small
 

Igor Toder

Božena Toderová

dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18.07.2018

16.08.2018

pdf button small
-

Igor Toder

Božena Toderová

odpredaj majetku obce-pozemok C-KN 123/4 

26.07.2018

pdf button small
3/2018

Matúš Karatník

dodávka pitnej vody

25.07.2018

pdf button small
2/2018

Jaroslav Koban

dodávka pitnej vody

25.07.2018

pdf button small

25/2018

Ing. Marta Nachtmanová

o výkona štatutárneho auditu na rok 2018 29.06.2018 pdf button small
24/2018

Ing. Marta Nachtmanová

o výkone štatutárneho autidu konsolidovanej účtovnej uzávierky 29.06.2018 pdf button small
1//5/2018

Marián Lupjan

obstaranie snežného pluhu 20.06.2018 pdf button small
1/2018

Ján Čižmár

dodávka pitnej vody 13.06.2018 pdf button small
1/2018

Obecný športový klub Podhoroď

na organizovanie športových podujatí 27.04.2018 pdf button small
19/04/2018

Progeospol s.r.o.

vykonanie diela "ZŠ Podhoroď - Havarijný stav strechy 25.04.2018 pdf button small
200401P/2018/EEA

LAUREOLA SK, s.r.o.

vypracovanie žiadosti o dotáciu poskytovanú Enviromentálnym fondom v oblasti - J. ELEKTROMOBILITA, činnosť J1 - Podpora elektromobility 24.04.2018 pdf button small
-

Martin Kanaloš 

kúpna zmluva - pozemok 24.04.2018 pdf button small
 -

NATUR-PACK, a.s.

dodatok č. 1 - systém triedeného zberu 17.04.2018 pdf button small
5190042260

Komunálna poisťovňa, a.s.

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu 03.04.2018 pdf button small
5190042259

Komunálna poisťovňa, a.s.

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 03.04.2018 pdf button small
02/Ka/2018

Ing. Arch. Ján Katuščák

vypracovanie projektu stavby: "Detské ihrisko v areáli Materskej školy Podhoroď" I. a II. etapa 08.02.2018 pdf button small
1/2018

Marián Homoľa

nájom nebytových priestorov 03.01.2018 pdf button small
1/2018

Základná škola Michalovce

poskytnutie finačných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 03.01.2018 pdf button small
-

Prima banka Slovensko, a.s.

zmluva o bežnom účte  30.11.2017 pdf button small
-

Mesto Košice

o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v roku 2017 30.11.2017 pdf button small
-

RRA Borolo

vyhotovenie žiadosti o nenávratný finačný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 30.11.2017 pdf button small
017/2017

Plynroz, a.s. Sobrance

vykonanie diela s názvom "Využívanie OZE v obci Podhoroď" 30.11.2017 pdf button small
O021-20170031

Slovanet, a.s.

dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému 24.11.2017 pdf button small
-

SAKS Management, s.r.o.

služby súvisiace s realizáciou projektu kamerového systému 31.10.2017 pdf button small
4419007714

Komunálna poisťovňa, a.s. VIG

poistenie majetku 27.10.2017 pdf button small
77/003/17

Prima banka Slovensko, a.s.

poskytnutie municipálneho úveru eurofondy - dodatok č. 3 25.10.2017 pdf button small
77/003/17

Prima banka Slovensko, a.s.

poskytnutie municipálneho úveru eurofondy  25.10.2017 pdf button small
25/2017

Ing. Marta Nachtmanová

o výkone štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky na rok 2017 18.10.2017 pdf button small
24/2017

Ing. Marta Nachtmanová

o výkone štatutárneho auditu na rok 2017 18.10.2017 pdf button small
-

Základná škola Michalovce, Okružná 17

poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 18.10.2017 pdf button small
9860357922

Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

poistenie vozidla  12.10.2017 pdf button small
Dodatok č. 3 k zmluve č. 2/12/2014

Lucia Hricková

nájom nebytových priestorov 18.09.2017 pdf button small
-

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď

predaj univerzálneho kolesového traktora s dvojkolesovou vlečkou 18.09.2017 pdf button small
5/8/2017

Folklórna skupina Koňušane

vystúpenie FS Koňušane

27.08.2017

pdf button small
2/8/2017-F

Obec Ubľa

vystúpenie FS Ubľanka

27.08.2017

pdf button small
 1/8/2017-F, 1/8/2017-U, 4/8/2017

FS Polonina-Božena Pročková

OZ ABÚ - Vladimír Kocúrek

Arnika - Ivan Tužeľák

 

vystúpenie v Podhroďských slávnostiach dňa 27.08.2017 (spevácke vystúpenia, bojová družina) 27.08.2017   pdf button small

1-5/8/2017-L

Jana Žeňuchová

Jana Čuhaničová

ZO ÚŽS Ubľa - Ing. Jana Maďarčíková

Arnika - Ivan Tužeľák

Marcela Viňanská 

zabezpečenie a realizácia Lakocinki 2017 na 45. roč. Podhoroďkých slávností 27.08.2017 pdf button small

1/2017

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď

na financovanie bežných výdavkov spojených s prípravou a realizáciou 45. ročníka Podhoroďských slávností  25.08.2017 pdf button small

-

Úcta, n.o.

prenájom nebytových priestorov 15.08.2017 pdf button small

2/2017

Magdaléna Kicová

o dodávke vody  01.08.2017 pdf button small

-

FURA s.r.o.

zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy 03.07.2017 pdf button small

01/04/2010

EKOMOS s.r.o.

dodatok č. 1 - zmena dodávaných radiátorov 17.06.2017 pdf button small

-

Slovak Telekom, a.s.

služba mobilný internet 19.05.2017 pdf button small

-

PETIMA, s.r.o.

dočasný pútač a stála tabuľa 19.05.2017 pdf button small

1/5/2017

EKOMOS s.r.o.

prenájom nehnuteľností 19.05.2017  pdf button small

1/2017

Ing. arch. Matej Škotta

zhotovenie prevádzkového poriadku pre projekt: Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď 16.05.2017 pdf button small

5/2017/1

Mgr. Zuzana Pavlovičová

projektový manažér-externé riadenie pre projekt Zmena palivovej základne a zlepšenie tepeleno-technických vlastností OcÚ Podhoroď 04.05.2017 pdf button small

-

Marek Holp

úprava interiéru kultúrneho domu Podhoroď 04.05.2017 pdf button small

12/2017

Ing. Karol Petz

výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby: "Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď" 24.04.2017 pdf button small 

01/04/2010

EKOMOS s.r.o.

realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: "Zmena palivovej zmluvy základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď" 12.04.2017 pdf button small

1/2017

OŠK Podhoroď

poskytnutie dotácie na organizáciu športových podujatí 27.03.2017 pdf button small

1/2017

Pavol Pšak

dodávky pitnej vody z verejného vodovodu 21.03.2017 pdf button small

-

Základná škola, Okružná 17, Michalovce

poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 06.03.2017 pdf button small

KŽP-PO4-SC431-2015-6/158

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP: Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď 23.02.2017 pdf button small

12/2016-2

Juraj Drenka

zmluvy o nájme nebytového priestoru 30.12.2016 pdf button small

12/2016-1

Andrej Fedák

zmluva o nájme nebytového priestoru 30.12.2016 pdf button small

12/2016-3

Mužská spevácka skupina DUKÁT - Ján Keleman

vystúpenie na Povianočnom kultúrnom podujatí v KD Podhoroď 29.12.2016 pdf button small

12/2016

Martin Fiľko

dodávka drevoštiepky 2016/2017 16.12.2016 pdf button small

-

Mesto Michalovce

poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 21.10.2016 pdf button small

25/2016

Ing. Marta Nachtmanová

štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016 14.10.2016 pdf button small

24/2016

Ing. Marta Nachtmanová

štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 14.10.2016 pdf button small

9914222844

Slovak Telecom, a.s.

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 14.10.2016 pdf button small

ZLP-2016-0853-miniDCOM+

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

služby aplikačných modulov IS DCOM

služby IS DCOM

07.10.2016 pdf button small

9/2016

JAMESO s.r.o.

dodávka drevoštiepky 2016/2017 04.10.2016 pdf button small
-

Slnečné objatie, n.o.

nájom nebytových priestorov 12.09.2016  pdf button small
 1/8/2016-6/8/2016

Jana Žeňuchová

OZ Zahrajhorka

FS Bežovčanky

Únia žien UBĽA

Arnika

Klub dôchodcov Koromľa

zabezpečenie a realizácia 12. ročníka súťaže v lepení a varení pirohov na 44. ročníku Podhoroďských slávností 28.08.2016   pdf button small
 2/8/2016-4/8/2016

Mužská spevácka skupina DUKÁT

OZ ABU

Arnika

spevácke vystúpenie

bojová družina

sevácke vystúpenie

28.08.2016

 pdf button small
1/2016

Mária Kasičová

zabezpečenie moderovania na 44. ročníku Podhoroďských slávností 28.08.2016 pdf button small
-

Slovak Telekom, a.s.

zmena pôvodného programu služieb 26.08.2016 pdf button small
1/2016

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď

poskytnutie príspevku 24.08.2016 pdf button small
-

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

prenájom reklamnej plochy  23.08.2016 pdf button small
 

Slovak Telekom, a.s.

zriadenie prístupu k verej. mobilnej sieti 10.06.2016 pdf button small
 -

NATUR-PACK, a.s.

o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 03.06.2016 pdf button small
2/2016

Gábor Miroslav

o dodávky vody 03.06.2016 pdf button small
-

Mariia Kachurik

poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 02.06.2016 pdf button small
-

Mesto Michalovce

poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 16.05.2016 pdf button small
1611517

Slovgram

vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov  07.04.2016 pdf button small
15000516

FLAGA spol. s r.o.

nájomná zmluva a zmluva o dodávke plus dodatok 29.03.2016 pdf button small
1/2016 VOD

Ľuboslav Bočar

o dodávke pitnej vody 24.03.2016 pdf button small
-

APA-Agentúra projektovej asistencie, s.r.o.

spracovanie žiadosti o NFP projektu Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď 03.03.2016 pdf button small
2/2013/OZS

Parodent, s.r.o.

dodatok č. 1 15.02.2016 pdf button small
1/12/2014

MUDr. Andrej Dubrovský

dodatok č. 1 15.02.2016 pdf button small
1/2013/OZS

Mgr. Janeta Řeřichová

dodatok č. 1 15.02.2016 pdf button small
-

MELAMO, s.r.o.

zmluva o dielo 10.02.2016 pdf button small
-

Prima banka Slovensko, a.s.

zmluva o bežnom účte 20.01.2016 pdf button small
5190020862

Komunálna poisťovňa, a.s. VIG

úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 19.01.2016 pdf button small
2015002420

Mesto Košice

zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 28.12.2015 pdf button small
2015002444

Mesto Košice

zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2015 28.12.2015 pdf button small
1/12/2015

Ing. Ján Šlosar

vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu projektu: "Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ Podhoroď" 14.12.2015 pdf button small
-

Anna Pavelková

zmluva o prevode vlastníctva bytu 09.12.2015 pdf button small
4419007579

Komunálna poisťovňa, a.s. VIG

poistenie majetku 12.11.2015 pdf button small
22/008/15

Prima banka Slovensko, a.s. 

municipálny úver - Eurofondy  05.11.2015 pdf button small
 -

VVS, a.s.

prevod cenných papierov 05.11.2015 pdf button small
-

Mikuláš Senič

Jana Seničová

prevod vlastníctva bytu 03.11.2015 pdf button small
-

Mikuláš Senič

peňažný dar 03.11.2015 pdf button small
-

Mesto Michalovce

poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na šk. rok 2015/2016 22.10.2015 pdf button small
-

Slovak telekom a.s.

zmluva o poskytovaní verejných služieb 7.10.2015 pdf button small
1/2015

GROUP JM s.r.o.

riešenie havarijného stavu - vežička na streche  06.10.2015 pdf button small
-

Richard Šip  MISI

dodávka drevoštiepky 2015 25.09.2015 pdf button small
1/2015

FURA s.r.o.

poskytovanie služieb v oblasti nakladanie s odpadmi 22.09.2015 pdf button small
009/3.2MP/2015

Ministerstvo životného prostredia SR

dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 22.09.2015 pdf button small
-

Komunálna poisťovňa, a.s. VIG

zmluva o spolupráci 07.09.2015 pdf button small
1/9/2015

Jana Chudová

zmluva o nájme nebytových priestorov 01.09.2015 pdf button small
1/2015

Jana Chudová

o dodávke pitnej vody 01.09.2015 pdf button small
-

Lucia Hricková

dodatok č. 1 k zmluve č. 2/12/2014 o nájme nebytových priestorov 31.08.2015 pdf button small
12/8/2015

PAJTAŠKI

vystúpenie v Podhoroďských slávnostiach dňa 30.08.2015 30.08.2015 pdf button small
11/8/2015

Koňušane

vystúpenie v Podhoroďských slávnostiach dňa 30.08.2015 30.08.2015 pdf button small
8/8/2015

Mária Macošková

vystúpenie v Podhoroďských slávnostiach dňa 30.08.2015 30.08.2015 pdf button small
1/2015

Mgr. Mária Kasičová

zabezpečenie moderovania na 43. roč. Podhoroďských slávností 29.08.2015 pdf button small
10/8/2015

Arnika

realizácia 11. roč. súťaže v lepení a varení pirohov 29.08.2015 pdf button small
9/8/2015

Mgr. Martin Pastirik

realizácia 11. roč. súťaže v lepení a varení pirohov 29.08.2015 pdf button small
8/8/2015

Jana Čuhaničová

realizácia 11. roč. súťaže v lepení a varení pirohov 29.08.2015 pdf button small
7/8/2015

OZ od SRDCA

realizácia 11. roč. súťaže v lepení a varení pirohov 29.08.2015 pdf button small
6/8/2015

Jana Žeňuchová

realizácia 11. roč. súťaže v lepení a varení pirohov 29.08.2015 pdf button small
4/8/2015

Ján Kováč

realizácia tvorivých dielní 29.08.2015 pdf button small
3/8/2015

Jozefína Štefančíková

realizácia tvorivých dielní 29.08.2015 pdf button small
2/8/2015

Mikuláš Romančák

realizácia tvorivých dielní 29.08.2015 pdf button small
1/8/2015

Helena Kočišková

realizácia tvorivých dielní 29.08.2015 pdf button small
3/2015

Lekáreň SALUS, s.r.o.

zmluva o poskytnutí príspevku 26.08.2015 pdf button small
2/2015

Peter Osif FISO

zmluva o poskytnutí príspevku 25.08.2015 pdf button small
1/2015

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď

zmluva o poskytnutí príspevku 25.08.2015 pdf button small
 -

Anna Pavelková

 peňažný dar  10.08.2015 pdf button small
-

Ing. Marta Nachtmannová

audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 06.08.2015 pdf button small
1/6/2015

STATIC Studio, s.r.o.

zabezpečenie Prevádzkového poriadku k projektu "Podhoroď - Zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov" 17.07.2015 pdf button small
4/2015

Ing. Karol Petz

dodatok č. 1 - výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Podhoroď - zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov" 06.07.2015 pdf button small
1/2015

Slavomír Loboz

dodávka pitnej vody 30.06.2015 pdf button small
-

RIGO-HUSÁK, s.r.o.

druhotné suroviny 10.06.2015 pdf button small
22/034/09

Prima banka Slovensko, a.s.

dodatok k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere č. 22/034/09 09.06.2015 pdf button small
 4/2015

Ing. Karol Petz

výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby "Podhoroď - zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov" 01.06.2015 pdf button small
1/7/2015

Ekomos s.r.o.

zmluva o nájme  29.05.2015  pdf button small
39/2015

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj

spolupráca zmluvných strán pri realizácii Top podujatia Terra Incognita "Podhoroďské slávnosti" 27.05.2015 pdf button small
01/05/2015

Ekomos s.r.o.

realizácia diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: "Podhoroď - Zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov" 26.05.2015 pdf button small
 

BAMIDA s.r.o.

dodanie veľkoplošnej reklamnej tabula a pamútnej tabule pre projekt "Podhoroď-zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov" 11.05.2015 pdf button small
MZ 001 0 - 2015

TENDERTEAM, s.r.o.

poskytovanie poradenských služieb pre obalsť verejného obstarávania vrátane realizácie verejného obstarávania projekt: Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností KD a OcÚ Podhoroď 20.04.2015 pdf button small
009/3.2MP/2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, projekt: Podhoroď - zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov 31.03.2015 pdf button small
 

Mesto Michalovce

poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 12.03.2015 pdf button small
 

Prima banka Slovensko, a.s.

žiadosť o zmenu na účte 04.03.2015 pdf button small
1/01/2015

Milan Hanusič

palivové drevo 28.01.2015 pdf button small
24ZVS0000623160V

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

pripojenie do distribučnej siete 22.01.2015 pdf button small
 

Slovak Telekom, a.s.

Magio Sat Box bez HDD, PROG. Biznis linka 200 15.01.2015 pdf button small
7/2014

ŠEPI INVEST, s.r.o.

o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 30.12.2014 pdf button small
6/2014

InSi s.r.o.

dodatok č. 1 k zmluve o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 30.12.2014 pdf button small
6/2014

InSi s.r.o.

o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu 18.12.2014 pdf button small
2/12/2014

Lucia Hricková

nájom nebytových priestorov - Luna bar 15.12.2014 pdf button small
1/12/2014

MUDr. Andrej Dubrovský

nájom nebytových priestorov OZS 15.12.2014 pdf button small
 -

Mesto Michalovce

poskytnutie FP na podporu záujmového vzdelávania od 01.09.2014 do 31.12.2014 03.11.2014 pdf button small
 -

FÚRA s.r.o. 

dodatok č. 3/2014 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 24.10.2014 pdf button small
 -

SK Timber Svidník

záväzok zmluvných strán uzatvoriť v budúcnosti kúpnu zmluvu, ktorou sa budúci predávajúci zaviaže dodať kupujúcemu drevnú štiepku a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k štiepke na základe zaplatenej kúpnej ceny 15.10.2014 pdf button small
 -

Prima banka Slovensko, a.s.

dodatok č. 1 k zmluve o úvere č. 22/034/09 06.10.2014 pdf button small

 

TENDERTEAM, s.r.o.

poskytovanie poradenských služieb pre oblasť verejného obstarávania vrátane realizácie verejného obstarávania

6.10.2014

pdf button small

 

Mgr. Zuzana Pavlovičová

spracovanie žiadosti o NFP projektu Podhoroď, zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov v rámci výzvy OPZP-PO3-14-1

03.10.2014

pdf button small

9/2014

PIATKO s.r.o.

Materská škola Podhoroď - ústredné kúrenie

03.10.2014

pdf button small

 

Mgr. Mária Kasičová

zabezpečenie moderovania na 42. roč. Podhroďských slávností

31.08.2014

pdf button small

 

Poddukelský umelecký ľudový súbor

zabezpečenie odohratia umeleckého programu: Očarení pohľadom

31.08.2014

pdf button small

 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s., Vienna Insurance Grou, v rámci akcií "42. ročník Podhoroďských slávnsotí" a "10. ročník súťaťže v lepení a varení pirohov"

31.08.2014

pdf button small

 

PaedDr. Emília Drahňovská

peňažný dar

25.08.2015

pdf button small

2014-02

ALNICO s.r.o.

dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2014-02

15.08.2015

pdf button small

2014-02

ALNICO s.r.o.

aktualizácia realizačnej projektovej dokumentácie "Podhoroď - zmena palivovej základne a systému vykurovania verejných budov"

10.08.2014

pdf button small

 

Jana Lobozová

dodávka pitnej vody z verejného vodovodu

07.08.2014

pdf button small

2014/1A/PO

C-H Projekt s.r.o.

projektová dokumentácia pre stavbu: "Zdravotné stredisko v obci Podhoroď, jeho zvýšenie energetickej účinnosti prostredníctvom výmeny okien a zateplenia"

14.07.2014

pdf button small

0100014556

Komunálna poisťovňa, a.s. 

dodatok č. 1 a dodatok č. 2 k PZ 0100014556

14.07.2014

pdf button small

3/2014 VOD

Alžbeta Kručanicová

dodávky pitnej vody z verejného vodovodu podľa špecifikácie 

14.07.2014

pdf button small

119/2014

Úrad vlády SR

podpora programu ÚV SR s názvom Kultúra národnostných menšín 2014

14.07.2014

pdf button small

0100014557

Komunálna poisťovňa, a.s.

dodatok č. 1 a dodatok č. 2 k PZ 0100014557.

14.07.2014

pdf button small

5/2014/VOD

Marián Megela

dodávka pitnej vody z verejného vodovodu

01.07.2014

pdf button small

 

Obecný športový klub Podhoroď

Majstrovstvá ObFZ Michalovce vo vekovej kategórii II. A treda muži súťažný ročník 2013/2014 a 2014/2015

Majstrovstvá ObVZ Michalovce vo vekovej kategórii III. trieda žiaci U15 súťažný ročník 2013/2014 a 2014/2015

02.06.2014

pdf button small

A0 160832

Orange Slovensko, a.s.

aktivácia účastníckeho programu Panter 35 eur, HTC Desire 500 black

07.05.2014 pdf button small

30041/26120130025 

Metodicko-pedagogické centrum

Aktivizujúce metódy vo výchove

11.04.2014 pdf button small

1 k Licenčnej zmluve č. U1163/2013

MADE spol s r.o.

program URBIS, systémová podpora

27.03.2014 pdf button small

2/2014

Denisa Hanusičová

dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

10.03.2014 pdf button small

 

Mesto Michalovce

poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania 

19.02.2014 pdf button small

1/2014

Peter Poznár

dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

31.01.2014 pdf button small

2/2014

Fúra s.r.o. odvoz komunálneho odpadu - vývoz 1100 l nádob 17.12.2013

pdf_button_small

1/2014 Fúra s.r.o. spôsob a realizácia vývozu nemezpečných odpadov 17.12.2013

pdf_button_small

1/2013/OZS Mgr. Janeta Řeřichová - Lekáreň Žaneta  nájom - nebytový priestor 15.12.2013

pdf_button_small

  Telefónica Slovakia, s.r.o. zmluva o poskytovaní verejných služieb 11.12.2013

pdf button small

1/10/2013 Decent SC. s.r.o. dodávka a montáž uzavretého kamerového systému (CCTV) 17.10.2013

pdf_button_small

1/10/2013 VOD Ján Čižmár

dodávky pitnej vody z verejného vodovodu

10.10.2013 pdf button small

2/2013

PARODENT s.r.o. zmluva o nájme 30.09.2013 pdf button small
1/2013/KZ Anna Kalaninová prevod vlastníckeho podielu - parcela C KN 92 18.09.2013

pdf_button_small

 

Mesto Michalovce poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania na rok 2013 18.09.2013 pdf_button_small
2/9/2013 VOD Farský úrad Podhoroď dodávka pitnej vody 11.09.2013

pdf_button_small

2/2013 Fúra s.r.o. dodatok č. 2/2013 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 27.11.2008 03.09.2013

pdf_button_small

1/2013 Anna Pavelková nájom - bytové priestory Podhoroď 17 19.08.2013

pdf_button_small

3/2013 Mikuláš Senič nájom - bytové priestory Podhoroď 17

12.08.2013

pdf_button_small
2/2013 PaedDr. Emília Drahňovská nájom - bytové priestory Podhoroď 17

12.08.2013

pdf_button_small

  Ing. Marta Nachtmanová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 08.07.2013

pdf_button_small

  Mgr. Janeta Řeřichová

Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve - 04.09.2011

27.06.2013

pdf_button_small

3/2013 PARODENT, s.r.o. Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve - 13.02.2009 27.06.2013

pdf_button_small

41/2013 Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky - Obvodný úrad Košice Zmluva o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 10.06.2013

pdf_button_small

1/20013 Jozef Materňák - Drevmat dodanie a vykonanie stavených činností: "Výmena okien - Kultúry dom Podhoroď" 19.03.2013

pdf_button_small

  MADE spol. s r.o. o elektronickom zasielaní faktúr 11.03.2013

pdf_button_small

  Obecný športový klub Podhoroď dotácia - futbalový ročník 3A trieda muži - 2013

26.02.2013

pdf_button_small

1/1/2013

Združenie miest a obcí Slovenska prevod vlastníctva hardvérového a softvérového zariadenia

14.01.2013

pdf_button_small

1/2013  FÚRA, s.r.o. dodatok k zmluve o poskytovanís lužieb v oblasti nakladania s odpadmi

17.12.2012

pdf_button_small
U1163/2013 MADE spol. s r. o. licenčná zmluva 26.11.2012

pdf_button_small

3/2012

Košický samosprávny kraj poskytnutie dotácie na projekt "Podhoroďské folklórne slávnosti 30.10.2012

pdf_button_small

1/2011 InSi s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2011 04.10.2012

pdf_button_small

SNM-MUK-ZOS-2012/2292 Slovenské národné múzeum - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku dohoda o spolupráci pri realizácii "40.ročník Podhoroďské folklórne slávnosti" 17.09.2012

pdf_button_small

  Obvodný úrad Michalovce dodatok č. 1 k Zmluve č. 73/2005 o výpožičke hnuteľného majektu štátu

13.08.2012

pdf_button_small

  Anton Hricko dodatok k nájomnej zmluve č. 1

01.08.2012

pdf_button_small

2/2012

RAHAR s.r.o. dodatok č. 2/20132 k zmluve o dielo č. 17/2010/C - projektová dokumentácia

01.08.2012

pdf_button_small

  Anna Pavelková nájom - bytové priestory - Podhoroď 17

09.07.2012

pdf_button_small 

2205101612

Komunálna poisťovňa, a.s. úrazové postenie uchádzačov o zamestnanie 28.05.2012

pdf_button_small

1/2012

Rastislav Kačurik Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

  09.05.2012

pdf_button_small

  Orange Slovensko, a.s. Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy: A0160832 09.05.2012

pdf_button_small

1/2011 Mikuláš Senič nájom - bytové priestory - Podhoroď 17 24.04.2012

pdf_button_small

1/2012 Úrad vlády SR dodatok č. 1/2012 k zmluve 1866/2011 13.04.2012

pdf_button_small 

1/2012 Obecný športový klub Podhoroď dotácia - futbalový ročník 2A trieda muži - 2012 13.04.2012

pdf_button_small

  Slovak Telekom, a.s. dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 04.04.2012

pdf_button_small

  Slovak Telekom, a.s. zmluva o poskytovaní verejných služieb 04.04.2012

pdf_button_small

  Ján Humeník zabezpečenie a výkon technického dozoru investora-stavba: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - Obec Podhoroď

  02.04.2012

pdf_button_small

  Ing. Štefan Tomáš 2. RP - spracovateľ štúdií a odborný garant 27.03.2012

pdf_button_small

6656

LEKOS s.r.o. o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky 16.032012

pdf_button_small

1/3/2012

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov Podhoroď kalamitné drevo a žrďovina

08.03.2014

pdf button small

-

InSi s.r.o.  výkopové práce 02.03.2012

pdf_button_small

2/2012

PaeDr. Emília Drahňovská dodatok č. 1 - nájom bytové priestory - Podhoroď 17 29.02.2012

pdf_button_small

2/2012

PaeDr. Emília Drahňovská nájom - bytové priestory - Podhoroď 17 29.02.2012

pdf_button_small

1/2012

FÚRA s.r.o. spôsob a realizácia vývozu nebezpečných odpadov 01.02.2012

pdf_button_small

1/2012

Rastislav Kačurik nájom - nebytové priestory v priestoroch OZS 01.02.2012

pdf_button_small

2/2011

Andrej Fedák nájom - nebytové priestory v priestoroch OZS - garáž 17.01.2012

pdf_button_small

1/2011

InSi s.r.o. zmluva o dielo: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - Obec Podhoroď. 17.01.2012

pdf_button_small

R_206/2011

IVeS, org. pre inf. VS zmluva o dielo APV- MATRI, ML, 796 21.12.2011

pdf_button_small

SNM-MUK-ZOS-2011/3217

Slovenské národné múzeum-

Múzeum ukrajinskej kuktúry vo Svidníku 

príprava, realizácia a financovanie projektu "39. ročník Podhoroďské folklórne slávnosti" 16.12.2011

pdf_button_small

11/11/634

ESIRA, s.r.o. Mandátna zmluva č. 11/11/634 05.12.2011

pdf_button_small

  Juraj Buksár, Podhoroď dodatok k nájomnej zmluve č. 1 28.11.2011

pdf_button_small

 

UVSR-256/2011

Úrad vlády SR dodatok č. 1 k zmluve č. 256/2011 24.11.2011

pdf_button_small

UVSR-1866/2011 

Úrad vlády SR zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu 16.11.2011

pdf_button_small

  InSi, s.r.o. výkon úloh vodného majstra 16.11.2011

pdf_button_small

2/2011 Juraj Buksár, Podhoroď nájom - nebytový priestor 31.08.2011

pdf_button_small

Dod. č. 2 PARODENT s.r.o. nebytový priestor

31.07.2011

pdf_button_small
Dod. č. 5 MUDr. Fedor Rosocha nájom - nebytový priestor 31.07.2011

pdf_button_small

Dod. č. 6 Mgr. Janeta Řeřichová - Lekáreň Žaneta nájom - nebytový priestor 31.07.2011

pdf_button_small 

Dod. č. 2 Anna Pavelková nájom - bytové priestory - Podhoroď 17 31.07.2011

pdf_button_small

  InSi s.r.o. zmluva o dielo 01.07.2011

pdf_button_small

UVSR-256/2011

Úrad vlády SR Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 27.06.2011

pdf_button_small

- Ján Grajzeľ vytvorenie leteckého záberu obce 11.05.2011

pdf_button_small

499/2011  LESY SR, š.p. zmluva o výpožičke - vodné toky 22.04.2011

pdf_button_small

- Ing. Štefan Tomáš spracovateľ štúdií a odborný garant 31.03.2011

pdf_button_small

1/2011 Fúra s.r.o. spôsob a realizácia vývozu nebezpečných odpadov 24.03.2011

pdf_button_small

1/2011 Daniel Starec nájom nebytových priestorov 22.02.2011

pdf_button_small

  Obecný športový klub Podhoroď futbalový ročník 2A trieda muži r. 2010/2011 jarná časť a ročník 2A trieda muži r. 2011/2012 jesenná časť 22.02.2011 

pdf_button_small

  Slovenská národná knižnica v Martine postúpenie práva používať knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (softvér KIS Mask) 10.02.2011

pdf_button_small

 

Ing. Pavol Gurbaľ                    

posudok k strategickému dokumentu "Spoločný územný plán obcí Podhoroď a Ruská Bystrá - koncept"  

03.02.2011   

pdf_button_small            

 

 

 

/


 

 

Faktúry

 

Faktúry na tovary a služby zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  

  

Obdobie

Faktúry

Prílohy

06/2020

Došlé faktúry

pdf button small

05/2020

Došlé faktúry

pdf button small

04/2020

Došlé faktúry

pdf button small

03/2020

Došlé faktúry

pdf button small

02/2020

Došlé faktúry

pdf button small

01/2020

Došlé faktúry

pdf button small

12/2019

Došlé faktúry

pdf button small

11/2019

Došlé faktúry

pdf button small

10/2019

Došlé faktúry

pdf button small

09/2019

Došlé faktúry

pdf button small

08/2019

Došlé faktúry

pdf button small

07/2019

Došlé faktúry 

pdf button small

06/2019

Došlé faktúry

pdf button small

05/2019

Došlé faktúry

pdf button small

04/2019

Došlé faktúry

pdf button small

03/2019

Došlé faktúry

pdf button small

02/2019

Došlé faktúry

pdf button small

01/2019

Došlé faktúry

pdf button small

12/2018

Došlé faktúry 

pdf button small

11/2018

Došlé faktúry 

pdf button small

10/2018

Došlé faktúry

pdf button small

09/2018

Došlé faktúry

pdf button small

08/2018

Došlé faktúry

pdf button small

07/2018

Došlé faktúry

pdf button small

06/2018

Došlé faktúry

pdf button small

05/2018

Došlé faktúry

pdf button small

04/2018

Došlé faktúry

pdf button small

03/2018

Došlé faktúry

pdf button small

02/2018

Došlé faktúry

pdf button small

01/2018

Došlé faktúry

pdf button small

12/2017

Došlé faktúry 

pdf button small

11/2017

Došlé faktúry

pdf button small

10/2017

Došlé faktúry

pdf button small

09/2017

Došlé faktúry

pdf button small

08/2017

Došlé faktúry

pdf button small

07/2017

Došlé faktúry

pdf button small

06/2017

Došlé faktúry

pdf button small

05/2017

Došlé faktúry

pdf button small

04/2017

Došlé faktúry 

pdf button small

03/2017

Došlé faktúry

pdf button small

02/2017

Došlé faktúry

pdf button small

01/2017

Došlé faktúry

pdf button small

12/2016

Došlé faktúry

pdf button small

11/2016

Došlé faktúry

pdf button small

10/2016

Došlé faktúry

pdf button small

09/2016

Došlé faktúry

pdf button small
08/2016

Došlé faktúry

pdf button small
07/2016

Došlé faktúry

pdf button small
06/2016

Došlé faktúry

pdf button small
05/2016

Došlé faktúry

pdf button small
04/2016

Došlé faktúry

pdf button small
03/2016

Došlé faktúry

pdf button small
02/2016

Došlé faktúry

 pdf button small
01/2016

Došlé faktúry

pdf button small
12/2015

Došlé faktúry

pdf button small
11/2015

Došlé faktúry

pdf button small
10/2015

Došlé faktúry

pdf button small
09/2015

Došlé faktúry

pdf button small
08/2015

Došlé faktúry

pdf button small
07/2015

Došlé faktúry

pdf button small
06/2015

Došlé faktúry

pdf button small
05/2015

Došlé faktúry

pdf button small
04/2015

Došlé faktúry

pdf button small
03/2015

Došlé faktúry 

pdf button small
02/2015

Došlé faktúry

pdf button small
01/2015

Došlé faktúry

pdf button small
12/2014

Došlé faktúry

pdf button small
11/2014

Došlé faktúry

pdf button small
10/2014

Došlé faktúry

pdf button small
09/2014

Došlé faktúry

pdf button small
08/2014

Došlé faktúry

pdf button small
7/2014

Došlé faktúry

pdf button small
6/2014

Došlé faktúry

 pdf button small
5/2014 Došlé faktúry

pdf button small

4/2014 Došlé faktúry

pdf button small

3/2014 Došlé faktúry

pdf_button_small

2/2014 Došlé faktúry

pdf_button_small

1/2014 Došlé faktúry

pdf_button_small

   

 

Obdobie

Faktúry Prílohy
12/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

11/2013 Došké faktúry

pdf_button_small

10/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

9/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

8/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

7/2013

Došlé faktúry

pdf_button_small

6/2013 Došké faktúry 

pdf_button_small

5/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

4/2013 Došké faktúry

pdf_button_small

3/2013 Došlé faktúry

pdf_button_small

2/2013

Došlé faktúry

pdf_button_small

1/2013

Došlé faktúry

pdf_button_small

   

 

Obdobie                   

Faktúry                    

Prílohy           

12/2012 Došlé fakúry

pdf_button_small

11/2012 Došlé faktúry

pdf_button_small

10/2012 Došlé faktúry

pdf_button_small

09/2012 Došlé faktúry

pdf_button_small

08/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

07/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

06/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

05/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

04/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small 

03/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

02/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

01/2012

Došlé faktúry

pdf_button_small

 

Obdobie                   

Faktúry                    

Prílohy           

12/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

11/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

10/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

09/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

08/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

07/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

06/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

05/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small 

04/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

03/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

02/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

01/2011

Došlé faktúry

pdf_button_small

  


 

Objednávky

 

Objednávky tovarov a služieb zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

          Obdobie                       

                Objednávky                         Prílohy          

05/2020

Odoslané objednávky pdf button small

04/2020

Odoslané objednávky pdf button small

03/2020

Odoslané objednávky pdf button small

02/2020

Odoslané objednávky pdf button small

01/2020

Odoslané objednávky pdf button small

12/2019

Odoslané objednávky pdf button small

11/2019

Odoslané objednávky pdf button small

10/2019

Odoslané objednávky pdf button small

9/2019

Odoslané objednávky pdf button small

8/2019

Odoslané objednávky pdf button small

7/2019

Odoslané objednávky pdf button small

6/2019

Odoslané objednávky pdf button small

5/2019

Odoslané objednávky pdf button small

4/2019

Odoslané objednávky pdf button small

3/2019

Odoslané objednávky pdf button small

2/2019

Odoslané objednávky pdf button small

1/2019

Odoslané objednávky pdf button small

12/2018

Odoslané objednávky pdf button small

11/2018

Odoslané objednávky pdf button small

10/2018

Odoslané objednávky  pdf button small

09/2018

Odoslané objednávky pdf button small

08/2018

Odoslané objednávky pdf button small

07/2018

Odoslané objednávky pdf button small

06/2018

Odoslané objednávky pdf button small

05/2018

Odoslané objednávky pdf button small

04/2018

Odoslané objednávky pdf button small

03/2018

Odoslané objednávky pdf button small

02/2018

Odoslané objednávky pdf button small

01/2018

Odoslané objednávky pdf button small

11/2017

Odoslané objednávky pdf button small

10/2017

Odoslané objednávky pdf button small

09/2017

Odoslané objednávky pdf button small

08/2017

Odoslané objednávky pdf button small

07/2017

Odoslané objednávky pdf button small

06/2017

Odoslané objednávky pdf button small

05/2017

Odoslané objednávky pdf button small

04/2017

Odoslané objednávky pdf button small

03/2017

Odoslané objednávky pdf button small

02/2017

Odoslané objednávky pdf button small

01/2017

Odoslané objednávky pdf button small

12/2016

Odoslané objednávky pdf button small

11/2016

Odoslané objednávky pdf button small

10/2016

Odoslané objednávky pdf button small

09/2016

Odoslané objednávky pdf button small

08/2016

Odoslané objednávky pdf button small

07/2016

Odoslané objednávky pdf button small

06/2016

Odoslané objednávky pdf button small

05/2016

Odoslané objednávky pdf button small

04/2016

Odoslané objednávky pdf button small

03/2016

Odoslané objednávky pdf button small

02/2016

Odoslané objednávky pdf button small

01/2016

Odoslané objednávky pdf button small

12/2015

Odoslané objednávky pdf button small

11/2015

Odoslané objednávky pdf button small

10/2015

Odoslané objednávky pdf button small

09/2015

Odoslané objednávky pdf button small

08/2015

Odoslané objednávky pdf button small

07/2015

Odoslané objednávky pdf button small

06/2015

Odoslané objednávky pdf button small

05/2015

Odoslané objednávky pdf button small

04/2015

Odoslané objednávky pdf button small

03/2015

Odoslané objednávky pdf button small

02/2015

Odoslané objednávky pdf button small

01/2015

Odoslané objednávky pdf button small

 

 

 

Číslo objednávky  

Dodávateľ

Predmet objednávky

    Dátum zverejnenia     

Prílohy

O2014/7 Štefan Harbuľák UHLIAR uhlie 3,5 t

08.12.2014

pdf button small
O2014/6 Peter Storinský - PETSTO prútené tienidlo na plot - rozmer: 100 cm x 300 cm

20.08.2014

pdf button small
O2014/5 EUROFORMA s.r.o. poskytnutie služieb a vzájomná spolupráca

12.05.2014

pdf button small

O2014/4 Elephant smile, s.r.o. lehátko Oskar 130x60 cm červené a modré

02.04.2014

 

pdf button small

O2014/3 THS Kežmarok, s.r.o. SONY CMT-S40D Mikro

01.04.2014

 

pdf button small

O2014/2 Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a technickej ochrany Slovenská Ľupča predplatné periodika Civilná ochrana

13.01.2014

 

pdf button small

O2014/1 Bc. Iveta Olbertová ILED LED Baterka Tank007 TR-01 Praktik Set

16.01.2014

 

pdf_button_small

     

 

 
O2013/10 Ing. Jozef Mihalovič technickoekonomické hodnotenie na bytový dom súp. č. 176 na parc. č. 140/2 v k.ú. Podhoroď, vrátane návrhu na vklad do katastrálneho operátu. Bytový dom bol daný do úžívania v roku 1957. Náklad stavby bol 333.439,00 Sk

27.12.2013

pdf_button_small
O2013/9 HYPEX spol. s r.o. oprava vodovodnej prípojky OZS, oprava hydrantu, montáž meradiel u odberateľov 13.09.2013

pdf_button_small

O2013/8 Alza.cz stolný telefón SIEMENS GIGASET DA710 01.08.2013

pdf_button_small

O2013/7 ASUAN a.s. preprava materiálu - paleta o rozmere 60x80xvýška40 cm hmotnosti do 80 kg 27.05.2013

pdf_button_small

O2013/6 Alza.cz

LED monitor 24" LG E2442TC-BN, doprava

28.03.2013

pdf_button_small

O2013/5 Východoslovenská energetika, a.s. kontrakt EFEKT 10 27.03.2013

pdf_button_small

O2013/4

Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu 

a civilnej ochrany

ročné predplatné periodiky CIVILNÁ OCHRANA 22.03.2013

pdf_button_small

O2013/3 VVS, a.s., Košice rozbor pitnej vody 13.03.2013

pdf_button_small

O2013/2 VVS, a.s., Košice

oprava a preverenie vodomerov typ MNQN25 - 3 ks

18.02.2013

pdf_button_small

O2013/1 CONNECT - Marczibál Zsolt

tlačivá

16.01.2013

pdf_button_small

O2012/7 VVS, a.s., Košice úplný rozbor vody 18.09.2012

pdf_button_small

O2012/6

Office Depot kancelárske potreby

05.06.2012

pdf_button_small

O2012/5

B2B Partner, s.r.o., Bratislava skriňa archivačná, zváraná

05.06.2012

pdf_button_small

O2012/4

Lukacek s.r.o. pečiatka 4912 N - červená

14.05.2012

pdf_button_small

O2012/3 Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov kalamitné drevo a źrďovina

05.03.2012

pdf_button_small

O2012/2

VVS, a.s. Košice rozbor vody

05.03.2012

pdf_button_small

O2012/1

Pozemkové spoločenstvo urbariátu a pasienkov kalamitné drevo a žrďovina

20.02.2012

pdf_button_small

17/2011

IVES - org. pre informatiku VS Košice aplikačné progr. vybavenie FP VSS - matričný úrad multilicencia 2-5

14.12.2011

pdf_button_small

 16/2011

Ing. Štefan Tomáš vykonanie školenia BOZP - II. realizačný projekt programu revitalizácie krajiny 28.11.2011

pdf_button_small

15/2011 VVS, a.s., Košice  úplný rozbor vody 28.11.2011

pdf_button_small

14/2011 Slovenská autobusová doprava Michalovce, a.s. doprava folklórneho súboru Zemplín 30.08.2011

pdf_button_small

13/2011 Zemplinske osvetové stredisko Michalovce vystúpenie folklórneho súboru Zemplín 30.08.2011

pdf_button_small

12/2011  NAJ-STAV s.r.o. prevedenie osfaltových prác na miestnych komunikáciách 30.08.2011

pdf_button_small

11/2011 Ing. Blažej Nagyidai vypracovanie znaleckého posudku na nájom pozemku p.č. 611/4 v k.ú. Pohdhoroď 04.08.2011

pdf_button_small

10/2011 Lukacek s.r.o. pečiatky 04.08.2011

pdf_button_small

9/2011 Jana Gelžinská pracovné odevy a pomôcky 29.07.2011

pdf_button_small

8/2011 VVS, a.s., Michalovce rozbor pitnej vody 15.07.2011

pdf_button_small

7/2011 Ing. Štefan Tomáš vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v k.ú. Podhoroď 20.05.2011

pdf_button_small

6/2011 VVS, a.s., Michalovce rozbor pitnej vody 05.04.2011

pdf_button_small

5/2011 Maro s.r.o., Súčany sieť na futbalovú bránu 17.03.2011

pdf_button_small

4/2011 MIPA, Michalovce škoské potreby 17.03.2011

pdf_button_small

3/2011 VVS, a.s., Košice dodávka a montáž dávkovacieho čerpadla na chlór DK 11-1 15.02.2011

pdf_button_small

2/2011           

Lukacek s.r.o.         

menovky                

11.02.2011       

pdf_button_small

1/2011

Lukacek s.r.o.

pečiatky 

11.02.2011

pdf_button_small