village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Obecný úrad

Obecný úrad Podhoroď

 

Podhoroď 112, 072 64

tel.: 056-658 40 77 

fax: 056-658 40 77

 

Anton Hricko 

starosta obce: 0905 782 004

 

e-mail: podhorod@podhorod.sk

             podhorod@lekosonline.sk

 

IČO: 00325635   DIČ: 2020752294

 

Účty obce:

Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 4209490002/5600

IBAN: SK5856000000004209490002

 

Účet správnych poplatkov:  SK88020 000 000 000 31022552

IBAN: SK8802000000000031022552

 

 

 

 

Oddelenia a kontakty:

Vnútorná správa, Evidencia obyvateľstva, Správa registratúry, Pokladňa, Správy daní a poplatkov, Odpadové hospodárstvo, Drobné stavby a stavebné úpravy, Ochrana ŽP,  Účtovníctvo, Personálna a mzdová agenda, Sociálna agenda, Obecný vodovod a Matričný úrad.

 

Ľubica Fedáková - hospodárka

Ing. Viera Minčáková - ekonómka - tel. č. : 0911 928 626

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok                     8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

Utorok                          8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

Streda                          8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

Štvrtok                        8.00 -  11.45         12.15 - 15.30 

Piatok                          8.00 - 11.45          12.15 - 15.30

 

Obedňajšia prestávka každý deň v čase od 11.45 - 12.15 hod.

 

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje administratívne a organizačné veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších zriadených orgánov obecného zastupiteľstva.

Prácu obecného úradu organizuje starosta.

 

Funkcie obecného úradu:

• zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce

• zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecnej rady a obecného zastupiteľstva

• vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní

• vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

 

Kompetencie:
Obec Podhoroď je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

Dobraobec s.r.o.

dobraobec.sk
Švermova 1085/40
073 01 Sobrance
Slovenská republika

 

e-mailinfo@dobraobec.sk