village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Cintorín

Postup pri vybavovaní hrobového miestadom-smutku

na obecnom cintoríne v Podhorodi

 

tel.: 056-658 40 77  fax: 056-658 40 77

e-mail: podhorod@podhorod.sk

 

 

 

Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta, na ktoré je už uzatvorená zmluva o prenájme:

- ohlásiť na Obecnom úrade v Podhorodi výkop jamy a pohrebnú službu, ktorá bude poskytovať pohrebné služby,

- odovzdať na Obecnom úrade 1 x fotokópiu listu o prehliadke mŕtveho,

- uhradiť poplatok za prenájom domu smútku podľa cenníka cenníka poplatkov,

- zabezpečiť upratanie okolia hrobového miesta (odvoz prebytočnej hliny, kameňov) podľa dohody s pohrebnou službou.

 

Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta,

na ktoré nie je uzatvorená zmluva o prenájme:

- okrem vyššie uvedených bodov je potrebné vybrať hrobové miesto s pracovníkom Obecného úradu,

- uzavrieť zmluvu o prenájme vybraného hrobového miesta a zaplatiť poplatok  podľa cenníka poplatkov.