village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Obecná knižnica

Obecná knižnica je verejná inštitúcia zriadená a podporovaná obcou.Umožňuje prístup k informáciám a informačným zdrojom najširším spoločenským vrstvám bez ohľadu na rasu, národnosť, vek, pohlavie, vierovyznanie, jazyk, znevýhodnenie (zdravotné, sociálne), či dosiahnutý stupeň vzdelania.

 

Základným cieľom obecnej knižnice je zabezpečovať informačné zdroje a služby rôzneho druhu, ktorých úlohou je uspokojovanie potrieb jednotlivcov a skupín, ktoré sa týkajú informovanosti, vzdelávania a osobného rozvoja, relaxu a využívania voľného času.

 

 

 

Odkazy:

 

www.obecnakniznica.sk