village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Slobodný prístup k informáciám

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.

 

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám voči Obci Podhoroď ako povinnej osobe na základe žiadosti podanej ústne, písomne (osobne do podateľne OcÚ alebo poštou), faxom, elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom.

Informácie, ktoré Obec Podhoroď v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. je povinné zverejniť, môžu žiadatelia získať:

 • na webovom sídle: www.podhorod.sk 
 • na úradnej tabuli Obecného úradu v Podhorodi, Podhoroď 112

Informácie je možné podať osobne alebo písomne v stránkové dni Obecného úradu a to:

 • pondelok-piatok     od 8:00 hod. do 11:45 hod. a od 12:15 hod. do 15:30 hod. 

Pre podanie žiadosti písomne:

Obec Podhoroď, Obecný úrad, Podhrooď 112, 072 64  Podhoroď

Pre podanie žiadosti faxom: 056-6584077

Pre podanie žiadosti elektronickou poštou: podhorod@podhorod.sk,  podhorod@lekosonline.sk

Obec Podhoroď ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 až 12 zákona č. 211/2000 Z. z.:

1. štátne tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 2)
2. služobné tajomstvo (zák. č. 100/1996 Z. z. - § 3)
3. daňové tajomstvo (zák. č. 511/1992 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov - § 23)
4. obchodné tajomstvo (obchodný zákonník)
5. ďalšie obmedzenia uvedené v § 11 zák. č. 211/2000 Z. z.

Podateľňa Obecného úradu v Podhorodi je tiež miestom na podanie ostatných žiadosti, podnetov, návrhov a oznámení. Sťažnosti, podnety a petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať
buď poštou alebo prostredníctvom podateľne Obecného úradu.

1. Obec Podhoroď zverejňuje tieto informácie:

 • spôsob zriadenia obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 • miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 • miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia Obce Pdohoroď vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 • postup, ktorý musí Obec Podhoroď dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Podhoroď koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k Obci Podhoroď,
 • sadzobník správnych poplatkov, ktoré Obec Podhoroď vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií,
 • Povinné zverejnenie informácií uvedených v bode 1-6 zabezpečia poverení zamestnanci obce.

2. Obec Podhoroď zverejňuje:

označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdania cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorý obec previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby, ako orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva, právny titul, údaje o osobných údajov a iných identifikačných údajov osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

1. meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
2. adresa pobytu alebo sídlo,
3. identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Tieto informácie zverejní Obec Podhoroď po dobu jedeného roka odo dňa od kedy došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.
Ustanovenie ods. 2 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom stanovenú cenu podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Povinné zverejnenie informácií uvedených v ods. 2 zabezpečia poverení zamestnanci obce. 

3. Obec Podhoroď zverejní aj následovné informácie v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení:

 • termín a program zasadnutí obecného zastupiteľstva,
 • návrhy všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN") v lehote ustanovenej v zákone o obecnom zriadení,
 • úplné znenia schválených a platných VZN v lehote do siedmich dní po ich schválení v obecnom zastupiteľstve,
 • uznesenia OcZ,
 • údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovaniach,
 • výpisy o hlasovaní poslancov okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí,
 • rozbor hospodárskej činnosti, rozpočet obce, záverečný účet v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.


4. Informácie zverejní Obec Podhoroď predovšetkým spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - na webovom sídle Obce Podhoroď.

5. Informácie sa zverejňujú aj na úradnej tabuli Obce Podhoroď.

6. Informácie sa môžu zverejňovať aj iným spôsobom (oznamom, vyhláškou a pod.)

7. Úradné dni a hodiny na Obecnom úrade sú:

Pondelok - piatok: od 08.00 hod. do 11.45 hod.  a  od 12.15 hod. do 15.30 hod.  


Ako podať opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu Obce Pdohoroď o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva písomne Obci Podhoroď.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona, ktorým je Občiansky súdny poriadok (§ 244 a nasl.).