village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Sťažnosti, žiadosti a petície

Obecné zastupiteľstvo v Podhorodi  v zmysle § 11 ods. 4 písm. ch/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 2 zákona č. 152/1998 Z. z.  o sťažnostiach v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z.  a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.  upravuje postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v Obci Podhoroď. Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Obci Podhoroď  prijalo uznesením č. 11/2010 na XX. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Podhorodi.