village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív
A
A
A

Matričný úrad

Na úseku matriky:

  • vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
  • vykonáva  dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými  orgánmi štátnej správy,
  • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  • vydáva povolenie na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
  • prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a o voľbe jeho štátneho občianstva podľa medzinárodných zmlúv  a vykonáva o tom záznam do matriky,
  • prijíma oznámenia manželky po rozvode manželstva o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenia o doplnení 2. a 3. mena alebo zmenu priezviska jedného z manželov na spoločné a vydáva o tom potvrdenie,
  • overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
  • zabezpečuje vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
  • podáva oznámenia na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
  • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov. 

            

             Ľubica Fedáková, matrikárka

             tel.: 056-658 40 77                   

             e-mail: podhorod@podhorod.sk

                           matrika@podhorod.sk

 

 

           RAJONIZÁCIA

  1. kniha manželstiev Ruský Hrabovec 01.01.1950 - 02.12.1959
  2. kniha narodení Inovce 01.01.1950 - 28.04.1958
  3. kniha narodení Podhoroď 01.01.1950 - 31.12.1960
  4. kniha narodení Ruský Hrabovec 01.01.1950 - 24.04.1969
  5. kniha narodení Beňatina 01.01.1950 - 02.01.1976
  6. kniha narodení Ruská Bystrá 01.01.1950 - 31.12.1994
  7. kniha úmrtí Ruská Bystrá od 01.01.1950
  8. kniha úmrtí Beňatina od 01.01.1950
  9. kniha úmrtí Inovce od 01.01.1950
10. kniha úmrtí Ruský Hrabovec od 01.01.1950
11. kniha úmrtí Podhoroď od 01.01.1950
12. kniha manželstiev Podhoroď od 12.01.1960
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Matričné knihy (narodenie, sobáš, úmrtie) za obdobie rokov 1895 - 1949 pre obce Ruský Hrabovec, Ruská Bystrá a Inovce sú uložené na Matričnom úrade v Ubli.

VÝPIS RODNÉHO, SOBÁŠNEHO A ÚMRTNÉHO LISTU

1. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom preukaze, ktoré vydáva OR PZ)
2. doklad môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci - ak majú rozhodnutie súdu o zverení do opatery)
3. ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer

 


 

UZAVRETIE MANŽELSTVA

1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €
2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €
3. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom 33 €
4. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66 €
5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199 €
7. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
8. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66 €

 


 

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA  

Žiadosť o uzavretie manželstva dostanú snúbenci na príslušnom matričnom úrade. Súčasťou žiadosti o uzavretie manželstva je Poučenie pre snúbencov, v ktorom sú všetky informácie, týkajúce sa dokladov potrebných k uzavretiu manželstva.

Doklady k uzavretiu manželstva občanov SR:

Slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
Rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
Ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
Maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo
Ak snúbenci majú spolu dieťa
- rodný list tohto dieťaťa
Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy
- rodný list tohto dieťaťa (vtedy dieťa bude užívať priezvisko manžela, ale ženích sa nestáva otcom tohto dieťaťa)
Tieto doklady sa vyžadujú aj vtedy, keby mali snúbenci sobáš na matričnom úrade mimo svojho trvalého pobytu.
 
Doklady k uzavretiu manželstva občana SR v zahraničí

• Potvrdenie, že SR od 1. 2. 2006 nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva (vydá Matričný úrad v mieste trvalého bydliska)
• Potvrdenie o trvalom pobyte /vydá MsÚ - evidencia obyvateľov/
• Osvedčenie o štátnom občianstve SR /vydá Obvodný úrad - matrika na základe občianskeho preukazu, rodného listu, prípadne právoplatného rozsudku o rozvode, alebo úmrtného listu bývalého manžela/
• Rodný list /vydá matrika v mieste narodenia/
• Do niektorých štátov treba, aby všetky uvedené doklady boli opatrené pečiatkou APOSTILLE /apostilluje Obvodný úrad v Michalovciach, Nám. slobody 1, 071 01, odb. všeobecnej vnútornej správy. Čestné vyhlásenie o stave si napíše žiadateľ sám a podpis si dá overiť u notára, ktorému treba povedať, že vyhlásenie bude použité v zahraničí. Ak treba APOSTILLE - notár usmerní, kto vyhlásenie oapostiluje a za aký poplatok.
 
Doklady k uzavretiu manželstva občana SR s cudzincom v SR


K vybaveniu je zo strany cudzinca potrebné:
Aspoň 14 dní pred uzavretím manželstva predložiť nasledujúce dokumenty:
• rodný list
• doklad na preukázanie totožnosti (platný cestovný pas),
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva (podľa zákonov príslušného štátu),
• doklad o štátnom občianstve žiadateľa
• doklad o pobyte
• doklad o osobnom stave (slobodný, rozvedený - vtedy aj právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, príp. úmrtný list manžela/-ky , ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov)
• Z niektorých štátov treba, aby všetky uvedené doklady boli opatrené pečiatkou APOSTILLE

 


 

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY PRIEZVISKA JEDNÉHO Z MANŽELOV, KTORÍ NEMAJÚ SPOLOČNÉ PRIEZVISKO, NA PRIEZVISKO JEHO MANŽELA

Spoločné priezvisko - § 7, ods. 2a) zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák.  č. 13/2006 Z. z.

Prílohy:

1. občianske preukazy
2. originál sobášneho listu
3. súhlas dieťaťa, staršieho ako 15 rokov
4. 1,50 € v hotovosti

 


 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY MANŽELSTIEV

Uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - podľa   § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Prílohy:

1.  originál sobášneho listu
2.  fotokópiu občianskeho preukazu
3.  1,50 € v hotovosti

 


 

POTVRDENIE K UZAVRETIU MANŽELSTVA V CUDZINE

Matričný úrad vystavuje potvrdenie, že Slovenská republika od 1.2.2006 nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva pre štátnych občanov SR, ktorí uzavierajú manželstvo v cudzine

Prílohy

1. občiansky preukaz
2. občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení)

 


 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Uvedenie mena v materinskom jazyku - § 19, ods. 3, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách,  v znení zák. č. 14/2006 Z. z.

Prílohy:

1. rodný list
2. za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
3. pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
4. vyhlásenie o národnosti žiadateľa
5. občiansky preukaz
6. 1,50 € v hotovosti

 


 

ŽIADOSŤ O ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ A Z KNIHY MANŽELSTIEV

Uvedenie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania -ová - § 19, ods. 6, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

Prílohy :

1. rodný list
2. za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
3. pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
4. občiansky preukaz
5. 1,50 € v hotovosti

 


 

ZMENA PRIEZVISKA NA PREDOŠLÉ PO ROZVODE MANŽELSTVA

§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 1, zák. č. 36/2005 Z. z.
Oznámenie o vrátení sa k predchádzajúcemu priezvisku po rozvode manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde bolo manželstvo uzavreté.

Prílohy :

1. občiansky preukaz
2. právoplatný rozsudok o rozvode
3. sobášny list
4. rodný list, prípadne predchádzajúci sobášny list
5. k rodnému priezvisku je možné vrátiť sa len, ak bola pred rozvodom totho manželstva nevesta slobodná, alebo sa aj po predchádzajúcom rozvode (rozvodoch) vrátila k predchádzajúcemu t. j. rodnému priezvisku
6. manžel, ktorý prijal priezvisko druhého manžela pri uzavretí manželstva, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko

 


 

ZMENA POUŽÍVANIA SPOLOČNÉHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Ak jeden z manželov prijal pri sobáši okrem svojho priezviska aj manželove
§ 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 27, ods. 2, zák. č. 36/ 2005 zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prílohy :

1. občiansky preukaz
2. právoplatný rozsudok o rozvode
3. sobášny list

 


 

ZMENA MENA, PRIEZVISKA NA ZÁKLADE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Prílohy :

1. právoplatné rozhodnutie o zmene priezviska
2. pôvodný rodný list
3. pôvodný sobášny list
4. občiansky preukaz

 


 

ZMENA PRIEZVISKA SOBÁŠOM RODIČOV

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 7, ods. 2, písm. h) a i), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

1. sobášny list
2. rodné listy detí
3. za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
4. pri dieťati nad 15 rokov musí dať súhlas dieťa (podpis osvedčený)
5. občiansky preukaz

 


 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ - ZMENA NA CUDZÍ EKVIVALENT

§ 7, ods. 1a), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.
Prílohy :
1. rodný list
2. za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
3. pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
4. občiansky preukaz
5. 1,50 € v hotovosti

 


 

ZÁPIS URČENÝCH MIEN

Určené meno na zápis do knihy narodení - v poradí druhé, resp. tretie - § 2a), zák.č. 300/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

1. rodný list
2. za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
3. pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
4. občiansky preukaz
5. 1,50 € v hotovosti

 


 
ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Úprava priezviska do slovenskej pravopisnej podoby - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - priezvisko a § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

1. rodný list
2. občiansky preukaz
3. vyjadrenie jazykovedného ústavu (ak nie je známe, či je možné upraviť na žiadateľom požadované priezvisko)
4. 1,50 € v hotovosti

 


 

ÚRADNÝ VÝPIS Z KNIHY NARODENÍ

Úprava mena do slovenskej pravopisnej podoby - slovenský ekvivalent - § 3, ods. 6, zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku - meno a § 7, ods. 1, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene    a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

1. rodný list
2. občiansky preukaz
3. za dieťa do 15 rokov podáva žiadosť rodič
4. pri dieťati nad 15 rokov musí byť súhlas dieťaťa (podpis osvedčený)
5. 1,50 € v hotovosti

 


 

ÚPRAVA MENA

Uvedenie mena v českom alebo slovenskom ekvivalente - čl 7, zák. č. 251/1995 Z. z. - zmluva medzi ČR a SR

Prílohy :

1. rodný list
2. listina o udelení štátneho občianstva ČR alebo osvedčenie o prevedení voľby štátneho občianstva ČR - osvedčenú fotokópiu
3. občiansky preukaz

 


 

VÝPIS S UVEDENÍM PÔVODNÉHO CUDZOJAZYČNÉHO MENA

§ 19, ods. 4, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách

Prílohy :

1. pôvodný rodný list
2. občiansky preukaz
3. 1,50 € v hotovosti

 


 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

 
Jeden z rozvedených manželov, ktorý dvojpriezvisko získal sobášom - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

1. sobášny list
2. právoplatný rozsudok o rozvode
3. občiansky preukaz

 


 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Ak je žiadateľ slobodný a dvojpriezvisko má po rodičoch - § 7, ods. 2, zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

1. rodný list
2. občiansky preukaz

 


 

POVOLENIE ZMENY DVOJPRIEZVISKA NA JEDNO PRIEZVISKO

Ak si menia dvojpriezvisko manželia sebe a svojím deťom na jedno priezvisko - § 7, ods. 2, písm. c), zák. č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zák. č. 13/2006 Z. z.

Prílohy :

1. rodný list, rodné listy detí
2. sobášny list
3. súhlas druhého manžela
4. občianske preukazy

 


 

ZAPÍSANIE RODNÉHO ČÍSLA PO PRIDELENÍ A OPRAVA RODNÉHO ČÍSLA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších zmien a doplnkov a § 16, ods. 1   a 2, Vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.

Prílohy :

1. osvedčenie o rodnom čísle, vydané REGOB SR
2. pôvodný rodný list a jeho fotokópiu
3. občiansky preukaz a jeho fotokópiu

 


 

OPRAVA MATRIČNÉHO ZÁPISU

Oprava mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta narodenia - § 16, ods. 1 a 2, Vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z.

Prílohy :
1. chybný matričný doklad
2. matričné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná
3. občiansky preukaz

 


 

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA

§ 26, zák. č. 154/1994 Z. z.

Prílohy :
1. sobášny list
2. právoplatný rozsudok o rozvode
3. občiansky preukaz

 


 

ZÁPIS ROZVODU MANŽELSTVA VYDANÝ V CUDZINE

§ 30, ods. 4, Vyhlášky 302/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

Prílohy :

1. právoplatný rozsudok súdu (ak je vydaný súdom členského štátu Európskej únie pred 1. 5. 2004, je potrebné uznanie Krajským súdom v Bratislave + Apostille)
2. občiansky preukaz

 


 

URČENIE OTCOVSTVA SÚHLASNÝM VYHLÁSENÍM

§ 91, ods. 2, zák. č. 36/2005 Z. z.

Prílohy :

1. občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
2. rodné listy obidvoch rodičov dieťaťa
3. potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
4. 1,50 € v hotovosti
5. právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (ak je matka rozvedená)
6. úmrtný list manžela (ak je matka vdova)
7. ak jeden z rodičov cudzinec (Povolenie na pobyt pre cudzinca, resp. cestovný pas)
8. ak jeden z rodičov neovláda slovenský jazyk, musí byť prítomnosť súdneho tlmočníka

 

 

matrika - portal.gov.sk