village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou

EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle

kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 13.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov

strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja

2022-2030“. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom

sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategiakosickeho-

kraja-2022-2030.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia

informácie o správe.

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné

prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v

pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 29.05.2024 o 13.30 hod. v budove Úradu

Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné

prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Integrovaná územná

stratégia Košického kraja 2022-2030“.