village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou

EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné

prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle

kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 30.04.2024 Správu o hodnotení vplyvov

strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom

sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvojasocialneho-

rozvoja-kosickeho-samospravne

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia

informácie o správe.

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné

prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v

pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Zároveň Vám oznamujeme, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 29.05.2024 o 11.15 hod. v budove

Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí

verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do

roku 2030)“.