village
village

Oficiálna stránka obce Podhoroď

Motív

Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno - technických vlastnosti OcÚ Podhoroď

                                     

SPOLUFINANCOVANÝ FONDOM:                                         Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:

Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno - technických vlastnosti OcÚ Podhoroď

 

ITMS kód: 310041A398

 

Hlavný cieľ projektu:

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy OcÚ a KD.

Dátum začatia realitácie projektu: 12/2015

Dátum ukončenie realizácie projektu: 10/2017

Celková výška oprávnených výdajov (EUR): 539 508,50€

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR): 512 533,08€

 

Riadaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR